Uchwała Nr VI.54.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506)  oraz art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie, przyjęty uchwałą Nr 2/RS/2019 Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie z dnia 12 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII.238.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek