Uchwała Nr VI.55.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2019r., poz.506) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019., poz. 351) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok obrotowy 2018(bilans oraz rachunek zysków i strat) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek