Uchwała Nr VI.56.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II.16.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art.15 ust.3 pkt.1 i ust.6 oraz art.219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II.16.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019 zmianie ulega § 1 ust. 1 punkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7) korytowanie 1 mb dróg gminnych koparką CASE – 8,30 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek