Uchwała Nr VII.57.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr II.14.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019–2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019–2028, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwałyNr VII.57.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.
Zalacznik1.pdf


 

Załącznik Nr 2 do uchwałyNr VII.57.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.
Zalacznik2.pdf


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.57.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Założenia ogólne:

W Uchwale Nr II.14.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów na lata 2019- 2028 dokonuje się zmian polegających na zmianie brzmienia załączników nr 1, 2 i 3.

W roku 2019 wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków zarówno w zakresie bieżących

jak i majątkowych. Zmiany te wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Mściwojów i Zarządzeń

Wójta Gminy w zakresie zmian w budżecie gminy Mściwojów na rok 2019.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody:

W roku 2019 dokonano zmian w dochodach budżetu gminy Mściwojów. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 897.003,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 573.824,12 zł, w tym między innymi :

zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 26.917,90 zł,

zwiększenia dochodów z tyt. podatków i opłat ( podatek od nieruchomości) 161.000,00 zł,

zmniejszenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 33.265,00 zł,

zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 409.176,12 zł

W roku 2019 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 323.179,21 zł, w tym :

z tyt. sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 177.179,21 zł (planowana sprzedaż dz. nr 199/4 w Targoszynie, dz.nr 78 w Zimniku, dz.nr 201/3 w Niedaszowie),

z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa o kwotę 146.000,00 zł (w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  przewidziane zostało dofinansowanie w 2019 roku na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz. 234, km 0+000-0+110 km intensywne opady atmosferyczne i silny wistr, sierpień 2017 r.- promesa z dnia 27.02.2019 r.).

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Wydatki:

W budżecie na rok 2019 dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 1.041.003,33 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 577.003,33 zł, w tym między innymi :

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 1.043,15 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 125.455,26 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 320.000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu w roku 2019 nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę 144.000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Przychody:

W roku 2019 przychody zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Rozchody :

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Kwota długu:

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 4.747.775.72 zł w tym :

z tytułu kredytów i pożyczek 4.728.061,00 zł,

z tytułu zobowiązań wymagalnych ZGK w Mściwojowie 19.714,72 zł.

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą planowana kwota bez zmian.

Prognoza kwota długu, sposób finansowania spłaty długu i relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wyniesie 7,34 % ( - 0,3 %),dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) pozostaje bz. tj. na poziomie 11,92% .W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany dotyczą pozycji w zakresie wydatków majątkowych:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz.869) :

pozycja 1.1 łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 144.000,00zł ( poz. 1.1.2.2 Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej zwiększenie z kwoty 362.487,00 zł do kwoty 506.487,00 zł, okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019), w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.