Uchwała Nr VII.58.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz.869 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 28.908,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 28.908,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 172.908,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 28.908,00 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonane zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr  5.

7. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.799.988,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 23.278.716,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.980.120,12 zł;

2) dochody majątkowe 8.298.596,21 zł;

2. wydatki budżetu gminy 21.478.728,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.949.870,33 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.528.858,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 259.272,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 144.000,00 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy 1.799.988,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.58.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 087 176,00

1 434,00

2 088 610,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 586 000,00

1 434,00

1 587 434,00

 

 

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

1 434,00

1 434,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 407 591,00

379,10

1 407 970,10

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22 860,00

3,10

22 863,10

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

3,10

3,10

 

75020

 

Starostwa powiatowe

0,00

376,00

376,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

376,00

376,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 826 506,00

26 917,90

6 853 423,90

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 675 096,00

26 917,90

2 702 013,90

 

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

10 000,00

26 917,90

36 917,90

852

 

 

Pomoc społeczna

334 951,00

137,00

335 088,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 400,00

44,00

10 444,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

44,00

44,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

121 922,00

93,00

122 015,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

93,00

93,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

585 000,00

40,00

585 040,00

 

90095

 

Pozostała działalność

8 000,00

40,00

8 040,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00

40,00

40,00

Razem:

23 249 808,33

28 908,00

23 278 716,33


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.58.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 792 192,00

-33 092,00

4 759 100,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 124 100,00

5 700,00

3 129 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142 500,00

5 700,00

148 200,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

82 430,00

-14 030,00

68 400,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

62 430,00

-14 030,00

48 400,00

 

80104

 

Przedszkola 

539 962,00

-24 762,00

515 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

275 162,00

-24 762,00

250 400,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 412 569,00

-5 600,00

1 406 969,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

137 700,00

-5 600,00

132 100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

137 700,00

-5 600,00

132 100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 689,00

5 600,00

44 289,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

38 689,00

5 600,00

44 289,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

38 689,00

5 600,00

44 289,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 568 080,00

12 000,00

1 580 080,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

241 000,00

12 000,00

253 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

12 000,00

132 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 940 044,00

194 000,00

3 134 044,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 277 404,00

194 000,00

1 471 404,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

50 000,00

55 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 217,00

144 000,00

475 217,00

Razem:

21 305 820,33

172 908,00

21 478 728,33


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.58.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 615 494,00

144 000,00

2 759 494,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 166 404,00

144 000,00

1 310 404,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 217,00

144 000,00

475 217,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

57 300,00

144 000,00

201 300,00

Razem

6 384 858,00

144 000,00

6 528 858,00


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.58.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy w 2019 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

259 272,00

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

115 272,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

144 000,00

Rozchody ogółem:

 

2 059 260,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

286 000,00

2

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 250 000,00

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

523 260,00


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.58.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 580 494,00

144 000,00

2 724 494,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 136 404,00

144 000,00

1 280 404,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 187,00

0,00

805 187,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

500 000,00

0,00

500 000,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

305 187,0

0,00

305 187,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 217,00

144 000,00

475 217,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

273 917,00

0,00

273 917,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

57 300,00

144 000,00

201 300,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 444 090,00

0,00

1 444 090,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 227 090,00

0,00

1 227 090,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

1 227 090,00

0,00

1 227 090,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

0,00

217 000,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

217 000,00

0,00

217 000,00

Razem

2 580 494,00

144 000,00

2 724 494,00