Uchwała Nr VII.60.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy w Mściwojowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów dla całego obszaru Gminy Mściwojów.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek