Uchwała Nr VIII.61.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Wójt GminyMściwojów przedłożyłdnia31 maja 2019r. Radzie GminyMściwojów raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, wraz z udziałem mieszkańców, Rada GminyMściwojów, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawiaudzielić wotum zaufania Wójtowi GminyMściwojów.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.