Uchwała Nr VIII.62.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Mściwojów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz.869) Rada Gminy Mściwojów, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018 rok,

2) sprawozdanie finansowe gminy Mściwojów za 2018 rok obejmujące:

a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

c) rachunek zysków i strat jednostki,

d) zestawienie zmian w funduszu jednostki,

e) informację dodatkową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek