Uchwała Nr VIII.64.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r., poz.869 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 479.000,04 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 11.468,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 467.532,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 617.000,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł , a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 652.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy w 2019 r. , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.661.988,04 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 23.767.375,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.001.247,21 zł;

2) dochody majątkowe 8.766.128,25 zł;

2. wydatki budżetu gminy 22.105.387,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.924.529,42 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.180.858,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 397.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy 1.661.988,04, zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.64.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 088 610,00

260 000,00

2 348 610,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

169 176,00

260 000,00

429 176,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

169 176,00

260 000,00

429 176,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 561 741,21

207 531,06

2 769 272,27

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 561 741,21

207 531,06

2 769 272,27

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 476 541,21

207 531,06

2 684 072,27

801

 

 

Oświata i wychowanie

444 265,00

0,98

444 265,98

 

80104

 

Przedszkola 

174 248,00

0,98

174 248,98

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

77 386,00

0,98

77 386,98

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 047 275,00

11 468,00

2 058 743,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

820 186,00

11 468,00

831 654,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

11 468,00

11 468,00

Razem:

23 288 375,42

479 000,04

23 767 375,46


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.64.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

2 562 264,00

652 000,00

3 214 264,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

433 764,00

652 000,00

1 085 764,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

433 764,00

652 000,00

1 085 764,00

710

 

 

Działalność usługowa

138 500,00

-65 000,00

73 500,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

107 500,00

-65 000,00

42 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

-65 000,00

35 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 759 100,00

15 000,00

4 774 100,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 129 800,00

15 000,00

3 144 800,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 000,00

15 000,00

17 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 134 044,00

15 000,00

3 149 044,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 471 404,00

15 000,00

1 486 404,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

55 000,00

15 000,00

70 000,00

Razem:

21 488 387,42

617 000,00

22 105 387,42


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.64.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 503 764,00

652 000,00

3 155 764,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

433 764,00

652 000,00

1 085 764,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

433 764,00

652 000,00

1 085 764,00

 

 

 

Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363

433 764,00

652 000,00

1 085 764,00

Razem

6 528 858,00

652 000,00

7 180 858,00


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.64.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy w 2019 r.

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

397 271,96

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

115 272,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

281 999,96

Rozchody ogółem:

 

2 059 260,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

286 000,00

2

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 250 000,00

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

523 260,00