Uchwała Nr VIII.66.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik do uchwały Nr VIII.66.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, od dnia 1 września 2019 r.

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

 

adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych#

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa  w Snowidzy

Snowidza 91A

59-407 Mściwojów

Marcinowice 57

59-407 Mściwojów

Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów, Snowidza

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Targoszynie

Targoszyn 51

59-407 Mściwojów

Marcinowice 57

59-407 Mściwojów

Drzymałowice, Luboradz, Marcinowice, Niedaszów, Siekierzyce, Targoszyn, Zimnik