Uchwała Nr VIII.67.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.  Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j. Dz.U. z 2019r.,  poz. 52 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 w składzie:

1) Tłusty Waldemar;

2) Puchała Andrzej;

3) Siczek Tomasz;

4) Drabowicz Małgorzata;

5) Kołodziejczyk Jan.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.52z późn. zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyboru ławników Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

W świetle przytoczonego art.163§ 2 ustawy podjęcie przez Rade Gminy uchwały powołującej zespół do opiniowania kandydatów na ławników jest obligatoryjne.