ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.),

Wójt Gminy Mściwojów

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 23 września 2019 roku do dnia 04 października 2019 roku w pokoju Nr 9 w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zgodnie z załącznikiem Nr 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku  w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5).