W sprawie:
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Mściwojów

Data zarządzenia:
2018-06-04

Numer zarządzenia:
0050.48.1.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-06-04


Zarządzenie Nr 0050.48.1.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem określenia reguł i zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Mściwojów, wprowadza się w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia Politykę Ochrony Danych Osobowych.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Mściwojów do przestrzegania postanowień zawartych w Polityce Ochrony Danych Osobowych.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w Polityce Ochrony Danych Osobowych powierza się Inspektorowi Ochrony Danych oraz Administratorowi Systemu Informatycznego Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mściwojów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Mściwojów


Mariusz Foryś