Uchwała Nr IX.68.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art.227, art.228 ust.1, art.230 ust. 6, art.243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr II.14.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019–2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019–2028, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek