Uchwała Nr IX.69.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r., poz.869 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 136.000,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 51.725,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 84.275,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 136.000,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł , a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 24.002.699,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.152.296,23 zł;

2) dochody majątkowe 8.850.403,25 zł;

2. wydatki budżetu gminy 22.340.711,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.055.853,44 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.284.858,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 397.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy 1.661.988,04 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.69.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 września 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 348 610,00

787 490,00

3 136 100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

332 000,00

787 490,00

1 119 490,00

 

 

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

787 490,00

787 490,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 769 272,27

- 703 215,00

2 066 057,27

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 769 272,27

- 703 215,00

2 066 057,27

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 684 072,27

- 703 215,00

1 980 857,27

758

 

 

Różne rozliczenia

2 987 558,00

51 725,00

3 039 283,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 215 753,00

51 725,00

2 267 478,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 215 753,00

51 725,00

2 267 478,00

Razem:

23 866 699,48

136 000,00

24 002 699,48


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.69.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 września 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

11 000,00

11 000,00

 

40095

 

Pozostała działalność

0,00

11 000,00

11 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

11 000,00

11 000,00

600

 

 

Transport i łączność

3 214 264,00

100 000,00

3 314 264,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

55 000,00

100 000,00

155 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

100 000,00

100 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 580 080,00

5 000,00

1 585 080,00

 

90095

 

Pozostała działalność

608 580,00

5 000,00

613 580,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

5 000,00

13 500,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 149 044,00

20 000,00

3 169 044,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 486 404,00

20 000,00

1 506 404,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

20 000,00

50 000,00

Razem:

22 204 711,44

136 000,00

22 340 711,44


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.69.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 września 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2019

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

3 149 764,00

100 000,00

3 249 764,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie

0,00

100 000,00

100 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 759 494,00

20 000,00

2 779 494,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 310 404,00

20 000,00

1 330 404,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

20 000,00

50 000,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

5 000,00

20 000,00

25 000,00

Razem

7 164 858,00

120 000,00

7 284 858,00