Uchwała Nr X.71.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r., poz.869 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.584.196,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 213.550,39 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.370.645,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.084.196,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 49.811,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.134.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej o kwotę 2.134.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Mściwojów o kwotę 2.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 20.027.838,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.548.081,12 zł;

2) dochody majątkowe 4.479.757,64 zł;

2. wydatki budżetu gminy 20.865.850,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.736.999,72 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 5.128.851,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 2.897.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł, przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 2.500.000,00 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 115.272,00 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy 838.011,96 zł.

§ 3. W uchwale nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 ze zmianami, wprowadza się poniższe zmiany :

§ 6. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.661.988,04 zł,

4) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 838.011,96 zł.

§ 12. pkt.1 otrzymuje brzmienie :

„ Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.661.988,04 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 838.011,96 zł.

§ 13. otrzymuje brzmienie :"Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Mściwojów w roku budżetowym do kwoty 430.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.71.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2019 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

3 136 100,00

23 100,00

3 159 200,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 119 490,00

23 100,00

1 142 590,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

332 000,00

23 100,00

355 100,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 066 057,27

- 1 789 852,70

276 204,57

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 066 057,27

- 1 789 852,70

276 204,57

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80 000,00

- 18 296,43

61 703,57

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 980 857,27

- 1 770 556,27

210 301,00

 

 

0830

Wpływy z usług

1 200,00

- 1 000,00

200,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 407 970,10

- 644 537,45

763 432,65

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22 863,10

- 2 496,45

20 366,65

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

22 860,00

- 2 498,00

20 362,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3,10

1,55

4,65

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 374 731,00

- 638 541,00

736 190,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 000,00

- 10 600,00

1 400,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 353 731,00

- 627 941,00

725 790,00

 

75095

 

Pozostała działalność

10 000,00

- 3 500,00

6 500,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

10 000,00

- 3 500,00

6 500,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 853 423,90

- 126 879,90

6 726 544,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00

- 6 100,00

3 900,00

 

 

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

10 000,00

- 6 100,00

3 900,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 788 410,00

- 37 110,00

1 751 300,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 374 810,00

25 190,00

1 400 000,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

305 000,00

- 5 000,00

300 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

4 600,00

- 300,00

4 300,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

16 000,00

7 000,00

23 000,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

8 000,00

- 4 000,00

4 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

80 000,00

- 60 000,00

20 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 059 700,00

- 166 700,00

1 893 000,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

680 000,00

- 75 000,00

605 000,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

980 000,00

- 32 000,00

948 000,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

135 000,00

- 33 000,00

102 000,00

 

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

12 000,00

- 9 700,00

2 300,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

240 000,00

- 10 000,00

230 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00

- 7 000,00

3 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

293 300,00

29 948,00

323 248,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

200 000,00

41 948,00

241 948,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

15 000,00

- 10 000,00

5 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

- 2 000,00

3 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 702 013,90

53 082,10

2 755 096,00

 

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

36 917,90

53 082,10

90 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 039 283,00

- 86 021,00

2 953 262,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

86 799,00

- 86 021,00

778,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

86 799,00

- 86 021,00

778,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

491 974,00

- 161 398,10

330 575,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

138 494,00

- 66 354,58

72 139,42

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

77,00

77,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 000,00

- 77,00

8 923,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

100 994,00

- 66 354,58

34 639,42

 

80110

 

Gimnazja

145 493,00

- 95 043,52

50 449,48

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

145 493,00

- 95 043,52

50 449,48

852

 

 

Pomoc społeczna

380 197,00

7 700,00

387 897,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

90 300,00

7 700,00

98 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

88 300,00

7 700,00

96 000,00

855

 

 

Rodzina

4 030 542,00

27 409,00

4 057 951,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 417 000,00

300,00

1 417 300,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

800,00

300,00

1 100,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

123 000,00

24 836,00

147 836,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

123 000,00

18 670,00

141 670,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

6 166,00

6 166,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 800,00

2 273,00

9 073,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 800,00

2 273,00

9 073,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

585 040,00

133,00

585 173,00

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0,00

133,00

133,00

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

0,00

133,00

133,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 058 743,00

- 1 850 348,85

208 394,15

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

831 654,00

- 638 137,40

193 516,60

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

11 468,00

1,39

11 469,39

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

805 186,00

- 638 138,79

167 047,21

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 227 089,00

- 1 212 211,45

14 877,55

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 227 089,00

- 1 212 211,45

14 877,55

926

 

 

Kultura fizyczna

25 000,00

16 500,00

41 500,00

 

92695

 

Pozostała działalność

25 000,00

16 500,00

41 500,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

25 000,00

16 500,00

41 500,00

Razem:

24 612 034,76

- 4 584 196,00

20 027 838,76


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.71.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2019 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

2 782 626,00

-2 498,00

2 780 128,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

25 020,74

-2 498,00

22 522,74

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 517,00

-1 193,00

17 324,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 166,00

-204,26

2 961,74

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 100,74

-1 100,74

0,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

120 000,00

17 500,00

137 500,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

120 000,00

17 500,00

137 500,00

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

2 250,00

17 500,00

19 750,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 821 808,02

0,00

4 821 808,02

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 181 800,00

0,00

3 181 800,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

135 500,00

-9 776,00

125 724,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

805,00

2 805,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

92 600,00

8 971,00

101 571,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 452 078,00

7 700,00

1 459 778,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

90 300,00

7 700,00

98 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

88 300,00

7 700,00

96 000,00

855

 

 

Rodzina

4 166 063,00

27 109,00

4 193 172,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

152 121,00

24 836,00

176 957,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

121 800,00

15 300,00

137 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 996,00

2 996,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 483,00

374,00

4 857,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

6 166,00

30 166,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 800,00

2 273,00

9 073,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 800,00

2 273,00

9 073,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 169 044,00

-2 134 007,00

1 035 037,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 506 404,00

-773 917,00

732 487,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 187,00

-464 096,12

341 090,88

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

475 217,00

-309 820,88

165 396,12

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 479 090,00

-1 360 090,00

119 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 227 090,00

-1 155 690,00

71 400,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

-204 400,00

12 600,00

Razem:

22 950 046,72

-2 084 196,00

20 865 850,72


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.71.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 779 494,00

- 2 134 007,00

645 487,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 330 404,00

- 773 917,00

556 487,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 187,00

- 464 096,12

341 090,88

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

500 000,00

- 500 000,00

0,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

305 187,00

35 903,88

341 090,88

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

475 217,00

- 309 820,88

165 396,12

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

273 917,00

- 273 917,00

0,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

201 300,00

- 35 903,88

165 396,12

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 449 090,00

- 1 360 090,00

89 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 227 090,00

- 1 155 690,00

71 400,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

1 227 090,00

- 1 155 690,00

71 400,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

- 204 400,00

12 600,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

217 000,00

- 204 400,00

12 600,00

Razem

7 262 858,00

- 2 134 007,00

5 128 851,00


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.71.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy Mściwojów na 2019 rok

 

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

Razem: 2500000,0000

Razem: 2897271,9600

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

 

1

2

3

4

 

Przychody ogółem:

 

2 897 271,96

 

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

902

115 272,00

 

2

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

2 500 000,00

 

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

281 999,96

 

Rozchody ogółem:

 

2 059 260,00

 

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

286 000,00

 

2

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 250 000,00

 

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

523 260,00