Uchwała Nr X.72.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.: Dz .U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Mściwojów wyemituje 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii oznaczonej jako A19 na łączną kwotę 2.500.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mściwojów.

§ 4. 1. Obligacje serii A19 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

1) w 2021 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł,

2) w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł,

3) w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł,

4) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł

5) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 500.000 zł

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Mściwojów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mściwojów roku 2020-2025.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mściwojów w latach 2021-2025.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

do uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Mściwojów stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie niepublicznym. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, są jednak dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu – spłaty kapitału, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu gminy.   

Niniejsza uchwała Rady Gminy Mściwojów w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, tj. m. in wielkość emisji, podział na serie, sposób emisji oraz długość życia poszczególnych obligacji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreśla równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy Mściwojów.