Uchwała Nr X.73.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 30 ust. 3, 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 oraz art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 5-9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia  2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/174/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: szkole- należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów,

2) W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której  mowa w pkt 1,

3) W § 4 ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie : wychowawstwa w szkołach prowadzonych przez Gminę w wysokości 300 zł,

4) Treść rozdziału VII - skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek