Uchwała Nr XI.74.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art.227, art.228 ust.1, art.230 ust. 6, art.243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr II.14.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019–2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu  otrzymuje   brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019–2028, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów
na lata 2019- 2028

Założenia ogólne:

W Uchwale Nr II.14.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów na lata 2019- 2028 dokonuje się zmian polegających na zmianie brzmienia załączników nr 1,2 i 3.

W roku 2019 wprowadzono zmiany w planie dochodów, wydatków zarówno w zakresie bieżących jak i majątkowych oraz w planie przychodów. Zmiany te wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Mściwojów i Zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w budżecie gminy Mściwojów na rok 2019.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody:

W roku 2019dokonano zmian w dochodach budżetu gminy Mściwojów. Zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę 2.140.743,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.347.915,68 zł, w tym między innymi :

zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 80.000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2019,

zwiększenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 18.460,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. inf. o kwotach ostatecznych (zmniejszenie o kwotę 33.265,00 zł), pisma Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019 z dnia 13.09.2019 r. dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51.725,0 zł, w związku z ustawą z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,

zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.365.936,07 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymywanych zawiadomień nt. wielkości planowanych kwot dotacji.

W tym również dokonano zmniejszenia z tytułu podatków i opłat o kwotę 69.679,00 zł ( w tym podatek od nieruchomości zmniejszenie o 7.960,00 zł), zmiany dokonano na podstawie wykonania za 10 m-cy roku 2019.

W roku 2019 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.488.659,36 zł, w tym :

z tyt. sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 2.082.061,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie wykonania dochodów z tyt. sprzedaży majątku w okresie 10 m-cy 2019 r. (w 2019 roku Gmina Mściwojów podejmowała kolejne próby sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, będącego jej własnością zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Targoszynie, położonego w granicach działki nr 392/20 o powierzchni 10,1506 ha, a także wchodzących   w skład dawnego kompleksu działek nr 392/18 o powierzchni 0,1001 ha i działki nr 392/13 o powierzchni 0,4403 ha. Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został zakończony wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do tego przetargu, i to pomimo tego że cena wywoławcza w II przetargu została obniżona. W I półroczu 2019 r. dokonano jedynie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Targoszyn nr 91, lokalu mieszkalnego w miejscowości Zimnik 6/5, niezabudowanych nieruchomości działka nr 78 obręb Zimniki i dz. nr 201/3 obręb Niedaszów),

z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.406.598,36 zł (zmniejszenia dokonano min. w związku z faktem, iż refundacja za zadania : „Termomodernizacja budynku UG” ostatnia kwota rozliczenia w wysokości 112.315, 37 zł planowana jest do otrzymania w 2020 r., "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku  świetlicy wiejskiej” ostatnia kwota rozliczenia w wysokości 143.525,14 zł planowana jest do otrzymania w 2020 r., „Rozwój e-usług gmin z powiatu jaworskiego” refundacja w kwocie 511.853, 63 zł planowana jest do zrefundowania w 2020 r., projekt „Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów” uchwała budżetowa na rok 2019 przewidywała otrzymanie refundacji w 2019 r., natomiast część refundacji wpłynęła w dniu 28.12.2018 r. w związku z powyższym dokonano korekty planu do wysokości otrzymanej refundacji .

W roku 2020planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 7.611.381,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3.624.358,22 zł, w tym między innymi :

zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.017.037,00 zł(informacja Ministerstwa Finansów pismo:ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),

zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 78.000,00 zł(zmiany dokonano w oparciu o wykonanie 10 m-cy 2019 r.) ,

zmniejszenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 1.251,78 zł (informacja Ministerstwa Finansów pismo:ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),

zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.174.939,00 zł (określenie wielkości na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego (znak pisma DJG-3113-2/19 z dnia 21 października 2019 r. oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego znak pisma:FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.).

W prognozowanym okresie przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodu w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2020 dochody majątkowe planuje się zwiększyć o kwotę 3.987.022,78 zł tj.:

z tyt. sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 1.430.603,00 zł, uwzględniając następujące sprzedaże:

sprzedaż pałacu wraz z parkiem w Targoszynie 1.551.360,00 zł,

sprzedaż budynku gospodarczego w Targoszynie 39.754,00 zł,

sprzedaż budynku mieszkalno- użytkowego wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Targoszynie 208.948,00 zł,

sprzedaż dz.nr 501- 505 w Mściwojowie 330.541,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia są determinowane stanem koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku obrotu nieruchomościami. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez gminę, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota zwiększenia 2.556.419,78 zł Ww. środki dotyczą dofinansowanie kosztów operacji realizowanej w ramach RPO WD 2014-2020 pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” w kwocie 112.315,00 zł (końcowa płatność zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” przypadnie na 2020 rok, wobec czego oczekuje się refundacji środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowie ze środków budżetu Unii Europejskiej),

„Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego” w kwocie 511.854,00 zł (został złożony końcowy wniosek o refundację środków, w związku z długotrwałym procesem weryfikacji planuje się refundację środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowie ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.).

„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” planowana  całkowita kwota dofinansowania 2.953.826,00 zł (umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” nr RPDS.06.03.01-0041/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 28 listopada 2018 r.),

„Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” końcowa płatność zadania 143.525,00 zł ( umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” nr RPDS.06.03.01-02-0044/17-00 w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2018 r.).

W 2021 roku planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 3.448.010,58 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.499.120,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 1.948.890,58 zł (z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano dotację przeznaczoną na planowaną do realizacji inwestycję pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” oraz przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 292.333,58 zł uwzględniając sprzedaż działek budowlanych w Targoszynie dz.nr 143/34,143/35,143/37,199/4,199/5).

W latach 2022-2025planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.499.120,00 zł w ramach dochodów bieżących.

W roku 2026planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.499.128,00 zł w ramach dochodów bieżących.

W latach 2027 - 2028planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.499.000,00 zł w ramach dochodów bieżących

W prognozowanych okresach dochody oszacowano na podstawie danych historycznych tj. dane ze sprawozdań za lata 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przyjęta wartość dochodów bieżących wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii

Wydatki:

W budżecie na rok 2019dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 639.394,28 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.576.401,28 zł, w tym między innymi :

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 14.009,57zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 120.785,26 zł,

wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z obsługą długu zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł. Zwiększenie ww. kwoty wynika z zaplanowanej emisji obligacji.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1.218.007,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.958.095,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 2.021.088,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest min. z przeniesieniem do realizacji na rok 2020 zadań inwestycyjnych pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”, „ Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów”.

W budżecie na rok 2020planuje się dokonać zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 8.398.871,00 zł, z tego zwiększenie wydatków  bieżących o kwotę 3.973.133,00 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 4.425.738,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.958.738,00 zł -wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu w związku z przeniesieniem realizacji zadań .:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”, „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” z roku 2019 na 2020 rok.

Wydatki budżetowe gminy Mściwojów na rok 2020 zaplanowano :

1) z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek i wydatkowania

środków, gwarantujących pełną realizację zadań gminy, z zamiarem racjonalnego wydatkowania finansów publicznych,

2) w wielkościach umożliwiających funkcjonowanie jednostek oraz zadań na poziomie zbieżnym do poziomu z roku 2019,

3) w sferze usług społecznych kierując się kryterium udostępnienia systemu pomocy

społecznej gwarantującego równomierny dostęp mieszkańców gminy Mściwojów o najcięższej sytuacji rodzinnej i materialnej do świadczeń społecznych,

4) zapewniając niezbędne środki na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

5) przeznaczając środki budżetowe na promocję gminy,

6) zapewniając konieczne środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na zadania remontowe, oświatowe itp.

Wydatki ogółem budżetu gminy w roku 2020 określono na kwotę 25.136.571,00 zł, wydatki

bieżące wyniosą 17.399.481,00 zł, a wydatki majątkowe 7.737.090,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 62,22 %, a wydatków majątkowych 30,78 %.

W roku 2020 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 226.950,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki..

W 2021 roku planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.948.010,58 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 999.120,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.948.890,58 zł.

W latach 2022 - 2023planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy, w tym wydatki bieżące o kwotę 999.120,00 zł.

W latach 2024 - 2025planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy, w tym wydatki bieżące o kwotę 549.120,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 450.000,00 zł).

W 2026 roku planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.499.128,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.139.128,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł.

W latach 2027 - 2028planuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.499.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.139.000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł.

W latach 2021-2025 planuje się zwiększyć wydatki na obsługę długu w związku z planowaną w 2019 roku emisją obligacji, i tak w 2021 r.  planowane zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o kwotę 22.375,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o kwotę 17.900,00 zł i w 2025 r.  zwiększenie o kwotę 8.950,00 zł.

Zwiększenia wydatków w latach 2021-2028 dokonano na podstawie średniego wykonania z lat ubiegłych.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu na 2019 rok planowany był jako nadwyżka budżetowa w wysokości 1.943.988,00 zł, po dokonanych zmianach planowany jest deficyt w wysokości – 838.011,96 zł. Planowana kwota deficytu wynika z przesunięcia terminu otrzymania refundacji za następujące zadania : „Termomodernizacja budynku UG”, "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku  świetlicy wiejskiej”, „Rozwój e-usług gmin z powiatu jaworskiego” z 2019 r. na 2020 r. oraz z niewykonania dochodów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego. W 2019 roku Gmina Mściwojów podejmowała kolejne próby sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, będącego jej własnością zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Targoszynie. Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały zakończone wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do przetargów, i to pomimo tego że cena wywoławcza w II przetargu została obniżona.

W roku 2020 planowana nadwyżkia budżetu Gminy Mściwojów w wysokości  70.042,00 zł przeznaczona zostanie na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W latach 2021-2025 planowany jest wzrost planowanej nadwyżki budżetowej o 500.000,00 zł ( 2021 r. 1.051.132,00 zł, 2022-2023 r. 901.132,00 zł,2024-2025 r. 651.132,00 zł).

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Przychody:

W roku 2019 przychody zwiększa się o kwotę 2.781.999,96 zł w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł , emisja obligacji 2.500.000,00 zł. Planowane przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu.

Planowane przychody 2020 roku stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegónymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 787. 490,00 zł ( umowa nr FDS/B/70/G-98/2019 o dofinansowanie zadania pn.: “Przebudoea drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) .

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Rozchody :

W 2019 roku rozchody pozostają bez zmian.

W latach 2021- 2025 zwiększenie planu rozchodów o kwotę 500.00,00 zł (wykup obligacji),w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Kwota długu:

2019 rok 5.168.801,00 zł wzrost zadłużenia o kwotę 2.500.000,00 zł,

2020 rok 4.311.269,00 zł wzrost zadłużenia o kwotę 2.500.000,00 zł,

2021 rok 3.260.137,00 zł wzrost zadłużenia o kwotę 2.000.000,00 zł,

2022 rok 2.359.005,00 zł wzrost zadłużenia o kwotę 1.500.000,00 zł,

2023 rok 1.457.873,00 zł wzrost zadłużenia o kwotę 1.000.000,00 zł,

2024 rok    806.741,00 zł wzrost zadłużenia o kwotę 500.000,00 zł,

W pozostałych okresach bez zmian. Wzrost zadłużenia wynika z planowanej emisji obligacji w 2019 roku.

Zgodnie z prognozami saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji ukształtuje się na dzień 31 grudnia 2019 r. na poziomie 5.168.801,00 zł. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku wykazano w kolumnie 6 załącznika Nr 1 do WPF.

Kwota długu począwszy od roku 2020 wykazywać będzie  tendencję malejącą do 2028 roku. Najwyższe zadłużenie planowane jest na koniec 2019 roku. W dalszym ciągu w przypadku Gminy Mściwojów dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza że celem zaciągnięcia zobowiązań jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych.

Od roku 2020 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany tylko nadwyżkami budżetowymi. W latach 2019-2028 objętych WPF w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami.

Łączna kwota przypadających na dny rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r., poz.869 )pozostaje bez zmian.

Informacja o kwocie długu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku według wartości nominalnej będzie wyniosło 5.168.801,00 zł i stanowiło będzie 25,34 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

kredyty bankowe                      106.400,00 zł

pożyczki w WFOŚ i GW                      1.062.401,00 zł

obligacje komunalne                 4.000.000,00 zł

        Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do 2028 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r.

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005, umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1.600.000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 0,95%

Pozostało do spłaty:                        Wysokość raty

 

2020

106.400,00

Razem

106.400,00

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł

Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

30.100,00

2021

30.100,00

2022

30.100,00

2023

30.100,00

2024

30.100,00

2025

30.100,00

2026

7.525,00

Razem

188.125,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

88.952,00

2021

88.952,00

2022

88.952,00

2023

88.952,00

2024

88.952,00

2025

88.952,00

2026

66.694,00

Razem

600.406,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

 

2019

10.100,00

2020

20.200,00

2021

20.200,00

2022

20.200,00

2023

20.200,00

2024

20.200,00

2025

20.200,00

2026

20.200,00

2027

20.200,00

2028

20.200,00

Razem

181.800,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy . Umowa pożyczki nr 225/P/OA/LG z dnia 10.10.2017 r., termin spłaty do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

11.880,00

2021

11.880,00

2022

11.880,00

2023

11.880,00

2024

11.880,00

2025

11.880,00

2026

11.880,00

2027

8.910,00

Razem

92.070,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych:

Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni połączony z PKO BP S.A.

Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawarta w dniu 24.02.2011 r. – emisja obligacji o wartości 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie – WIBOR3M oraz marża 0,7 do 1,6%

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

200 000,00

Razem

200.000,00

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie ? WIBOR3M oraz marża 1,35%.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

150.000,00

2021

150.000,00

Razem

300. 000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie ? WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

250.000,00

2021

250.000,00

2022

250.000,00

2023

250.000,00

Razem

1.000. 000,00

Planowana emisja obligacji w 2019 roku 2.500.000,00 zł

Planowane spłaty:                         Wysokość raty

 

2021

500.000,00

2022

500.000,00

2023

500.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

Razem

2.500. 000,00

        Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy.

W latach 2018-2028 wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015 jako wkład krajowy na zadania:

1. ”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy". Spłata kapitału w ratach kwartalnych ( pierwsza rata w wysokości 3.050,00 zł, pozostałe 35 rat po 2.970,00 zł)

 

2020

11.880,00

2021

11.880,00

2022

11.880,00

2023

11.880,00

2024

11.880,00

2025

11.880,00

2026

11.880,00

2027

8.910,00

Razem

92.070,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

 

2020

20.200,00

2021

20.200,00

2022

20.200,00

2023

20.200,00

2024

20.200,00

2025

20.200,00

2026

20.200,00

2027

20.200,00

2028

20.200,00

Razem

181.800,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

 

2020

30.100,00

2021

30.100,00

2022

30.100,00

2023

30.100,00

2024

30.100,00

2025

30.100,00

2026

7.525,00

Razem

188.125,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

 

2019

44.476,00

2020

88.952,00

2021

88.952,00

2022

88.952,00

2023

88.952,00

2024

88.952,00

2025

88.952,00

2026

66.694,00

Razem

600.406,00

Prognoza kwota długu, sposób finansowania spłaty długu i relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku wykazano w kolumnie 6 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028. W latach 2019-2028, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości budżetu, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

 

L.p.

Wyszczególnienie

Plan 2019 rok

Prognoza na lata

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

12,09

8,89

6,93

5,76

7,71

6,57

6,38

6,81

5,86

4,29

2.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok

8,44

3,17

5,7

5,29

5,14

3,41

3,35

0

0

0

3.

Tzw. Bufor bezpieczeństwa

3,65

5,72

1,23

0,47

2,57

3,16

3,03

6,81

5,86

4,29

Z przedstawionej projekcji wskaźników/ relacji wynika, że zaplanowana suma spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego  na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw." bufor bezpieczeństwa", co zostało wykazane dla lat 2019-2028.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany dotyczą pozycji w zakresie wydatków majątkowych:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.):

pozycja 1.1 łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 161.021,03 zł (poz. 1.1.2.1”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” zmianie uległa całkowita wartość łącznych nakładów finansowych z kwoty 793.677,00 zł na kwotę 788.650,58 zł oraz okres realizacji został przesunięty do 2021 r.,poz. 1.1.2.2 „Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku  świetlicy wiejskiej” zmianie uległy łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019 zadania z kwoty 368.924,18 zł na kwotę 512.924,18 zł, w 2019 roku zwiększenie z kwoty 362.487,00 zł do kwoty 506.487,00 zł, poz. 1.1.2.3 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” zmianie uległy łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2020 z kwoty 3.554.544,75 zł na kwotę 3.576.592,20 zł w tym 2019 rok zmniejszenie z kwoty 1.444.090,00 zł do kwoty 84.000,00 zł, w 2020 roku zwiększenie z kwoty 2.092.952,00 zł do kwoty 3.475.090,00 zł  ).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

pozycja 1.3.2 łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 2.528.600,00 zł ( poz. 1.3.2.1  zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 450.000,00 zł na kwotę 1.102.000,00 zł, w tym w 2019 r. zwiększenie z kwoty 433.764,00 zł na kwotę 1.085.764,00 zł,poz.1.3.2.2 zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.000,00 zł, wydłużenie okresu realizacji do 2020 r., poz. 1.3.2.3 zadanie pn.:”Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy” okres realizacji zmieniono na 2018-2019 łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 68.000,00 zł, na 2020 rok nie zaplanowano realizacji ww. zadania, poz. 1.3.2.4 zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Snowidzy” łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 127.600,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku, zaplanowano limity wydatków na 2019 r. 147.600,00 zł, 2020 rok zmniejszenie z kwoty 1.082.400,00 zł do kwoty 30.000,00 zł, 2021 rok limit wydatków zaplanowano na kwotę 1.180.000,00 zł, poz. 1.3.2.5 zadanie pn.: "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku  świetlicy wiejskiej” zmianie uległy łączne nakłady finansowe z kwoty 5.000,00 zł na kwotę 25.000,00 zł, poz. 1.3.2.6 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów „ zwiększenie łącznych nakładów finansowych w okresie 2017-2021 z kwoty 5.000,00 zł na 65.000,00 zł, , limit na 2019 r. 5.000,00 zł, limit na 2020 rok 60.000,00 zł, wprowadzono nowe zadanie poz. 1.3.2.7 "Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie" łączne nakłady w latach 2019-2020 1.690.000,00 zł, w tym 2019 r. 100.000,00 zł, 2020 r. 1.590.000,00 zł ), w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.