Uchwała Nr XI.75.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł w ramach planu dochodów majątkowych oraz dokonuje się przeniesień dochodów w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł w ramach planu wydatków majątkowych oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 20.240.969,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.754.211,68 zł;

2) dochody majątkowe 4.486.757,64 zł;

2. wydatki budżetu gminy 21.078.981,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.951.130,28 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 5.127.851,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.897.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł, przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 2.500.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 115.272,00 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 838.011,96 zł, sfinansowany zostanie :

a) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 281.999,96 zł,

b) przychodami, z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 556.012,00 zł.

§ 3. W uchwale nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 ze zmianami, wprowadza się poniższe zmiany :Załącznik nr 5 do Uchwały nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 do Uchwały nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.943.988,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 556.012,00 zł.

§ 12. pkt.1 otrzymuje brzmienie :

„ Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.943.988,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 556.012,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.75.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

3 159 200,00

111 405,00

3 270 605,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 142 590,00

111 405,00

1 253 995,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

111 405,00

111 405,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

276 204,57

19 000,00

295 204,57

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

276 204,57

19 000,00

295 204,57

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

3 500,00

- 1 000,00

2 500,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

61 703,57

13 000,00

74 703,57

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

210 301,00

7 000,00

217 301,00

 

 

0830

Wpływy z usług

200,00

- 200,00

0,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

500,00

200,00

700,00

750

 

 

Administracja publiczna

767 192,65

- 900,00

766 292,65

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

736 190,00

- 900,00

735 290,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

800,00

- 700,00

100,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

200,00

- 200,00

0,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 726 544,00

- 118 500,00

6 608 044,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 751 300,00

- 119 150,00

1 632 150,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 400 000,00

- 119 150,00

1 280 850,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

323 248,00

650,00

323 898,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 000,00

300,00

10 300,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 000,00

350,00

3 350,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

330 575,90

1 290,00

331 865,90

 

80104

 

Przedszkola 

174 248,98

1 290,00

175 538,98

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 500,00

1 290,00

6 790,00

855

 

 

Rodzina

4 231 641,00

1 700,00

4 233 341,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 237 300,00

1 700,00

1 239 000,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 200,00

1 700,00

6 900,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

585 173,00

- 6 995,00

578 178,00

 

90095

 

Pozostała działalność

8 040,00

- 6 995,00

1 045,00

 

 

0830

Wpływy z usług

8 000,00

- 7 000,00

1 000,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

40,00

5,00

45,00

Razem:

20 233 969,32

7 000,00

20 240 969,32


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.75.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

61 000,00

18 000,00

79 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

41 000,00

18 000,00

59 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

18 000,00

28 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

73 500,00

-11 000,00

62 500,00

 

71035

 

Cmentarze

31 000,00

-11 000,00

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 000,00

-11 000,00

20 000,00

Razem:

21 071 981,28

7 000,00

21 078 981,28


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.75.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 listopada 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

3 240 764,00

0,00

3 240 764,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

1 085 764,00

0,00

1 085 764,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 085 764,00

0,00

1 085 764,00

 

 

 

Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363

1 085 764,00

0,00

1 085 764,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

100 000,00

0,00

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

0,00

100 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie

100 000,00

0,00

100 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 055 000,00

0,00

2 055 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 055 000,00

0,00

2 055 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3

720 000,00

0,00

720 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 188,183

820 000,00

0,00

820 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40

300 000,00

0,00

300 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 234

215 000,00

0,00

215 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Zakup wiat przystankowych

0,00

0,00

0,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

18 000,00

28 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

18 000,00

28 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

18 000,00

28 000,00

 

 

 

Odpłatne nabycie nieruchomości na cele tworzenia gminnego zasobu nieruchomości

10 000,00

18 000,00

28 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

31 000,00

- 11 000,00

20 000,00

 

71035

 

Cmentarze

31 000,00

- 11 000,00

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 000,00

- 11 000,00

20 000,00

 

 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie

11 000,00

- 11 000,00

0,00

 

 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy

20 000,00

0,00

20 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

168 000,00

0,00

168 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

168 000,00

0,00

168 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

122 000,00

0,00

122 000,00

 

 

 

Modernizacja budynku Urzędu Gminy 

122 000,00

0,00

122 000,00

 

 

 

Zestaw szaf jezdnych metalowych - archiwum

0,00

0,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

46 000,00

0,00

46 000,00

 

 

 

Zakup i montaż klimatyzatorów

31 000,00

0,00

31 000,00

 

 

 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Zakup systemu nagłosnienia (Sala Narad)

15 000,00

0,00

15 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300 000,00

0,00

300 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

300 000,00

0,00

300 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00

0,00

300 000,00

 

 

 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marcinowice

300 000,00

0,00

300 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

182 600,00

0,00

182 600,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

182 600,00

0,00

182 600,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 600,00

0,00

182 600,00

 

 

 

Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Snowidzy 

147 600,00

0,00

147 600,00

 

 

 

Termomodernizacja części budynku ZSP  Targoszyn

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

 

Wykonanie nawierzchni miękkiej placu zabaw - I etap

15 000,00

0,00

15 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

413 000,00

0,00

413 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy

40 000,00

0,00

40 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

373 000,00

0,00

373 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

373 000,00

0,00

373 000,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa dz.nr 219/2,213/1,213/2,220,143/1,101

190 000,00

0,00

190 000,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Snowidza, Godziszowa i Barycz

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w m.Snowidza dz.nr 758/01-758/16

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

 

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

 

Modernizacja sieci wodociągowych

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

 

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów"

25 000,00

0,00

25 000,00

 

 

 

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

8 000,00

0,00

8 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

645 487,00

0,00

645 487,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

556 487,00

0,00

556 487,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

50 000,00

 

 

 

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Niedaszowie

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

25 000,00

0,00

25 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

341 090,88

0,00

341 090,88

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

341 090,88

0,00

341 090,88

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165 396,12

0,00

165 396,12

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

165 396,12

0,00

165 396,12

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

89 000,00

0,00

89 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

71 400,00

0,00

71 400,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

71 400,00

0,00

71 400,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 600,00

0,00

12 600,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

12 600,00

0,00

12 600,00

926

 

 

Kultura fizyczna

130 000,00

0,00

130 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

130 000,00

0,00

130 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

0,00

130 000,00

 

 

 

Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy

63 000,00

0,00

63 000,00

 

 

 

Modernizacja placów zabaw 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Modernizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej we wsi Godziszowa

67 000,00

0,00

67 000,00

Razem

5 120 851,00

7 000,00

5 127 851,00


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.75.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 listopada 2019 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

590 487,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

506 487,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

341 090,88

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

0,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

341 090,88

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165 396,12

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

0,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

165 396,12

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

84 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

71 400,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

71 400,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 600,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

12 600,00

Razem

590 487,00