Uchwała Nr XI.76.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 20, art. 20b i art. 20 c  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- z wyjątkiem garaży, dla których ustala się stawkę podatku – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli– 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo, stolarstwo ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 11,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 3. 1. W przypadku, o którym mowa w § 2, uchwała niniejsza przewiduje udzielenie pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości (§ 1 ust. 2 pkt. b) a stawką preferencyjną (§ 2).

3. Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej, o której mowa w § 2, nie stanowi pomocy de minimis.

§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, cmentarzy za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Mściwojów z dnia 12 grudnia 2016 r. Nr XXII.138.2016 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Mściwojów (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 5834).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek