Uchwała Nr XI.77.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”, zmienionej Uchwałą nr XXX.196.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 września 2013 r., Uchwałą Nr I.9.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 01 grudnia 2014r., Uchwałą Nr X.65.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 listopada 2015 r., Uchwałą Nr XXII.141.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 12 grudnia 2016 r., uchwałą Nr XXXIII.197.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr I.10.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 listopada 2018 r. w taki sposób że tabela nr 29 „Drogi transportu rolnego przewidziane do modernizacji” otrzymuje następujące brzmienie:

 

 

L.p.

 

 

Obręb

 

Razem drogi do przebudowy

 

Przebudowa w I kolejności

 

Przebudowa w II kolejności

 

długość

 

 

nr działek

 

długość

 

 

nr działek

 

 

km

km

km

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Barycz

2,58

1,50

109/1, cz.109/3

1,08

111

 

2.

 

Drzymałowice

 

5,96

 

2,33

95, 88/1, 88/2, 92/2, 92/1, cz.91, 45/36, 86/2

 

3,63

 

97/1, 87, 96, 89, cz.90, cz.91

 

3.

 

Godziszowa

 

13,07

 

8,00

219/2, 213/2,189, 192/1, 192/2, cz.186/5, 202, 169/3, 168/1, 168/2,

170, 220, 154, cz.191, 147, 172/1, 157, 160

 

5,07

 

164, 146, 145, 152, cz.153, 6/19

 

4.

 

Grzegorzów

 

5,22

 

3,73

62/5, 136, 66/4, 56/3, 142/5, 63/6, 64/6, 133/1

 

1,49

 

95/2, 90/3, 142/4

 

5.

 

Luboradz

 

7,75

 

5,08

191, 192/4, 192/2, 192/3, 259, 175/1, cz.176/1, 177/1, 177/2, 175/2, 195/6, 195/7

 

2,67

 

261, 182, cz.184, 191, w dz.155/2

 

6.

 

Marcinowice

 

10,66

 

8,52

187/1, 187/2, 188/1, cz.190/5, 190/1, 195, 194, 197, 201, cz.199, 204

 

2,14

 

185, 192,

 

7.

 

Mściwojów

 

17,165

 

8,095

388,331, 339/4, cz.250, w dz.169/2, w dz.301, 234/1, 232, 242, 248,241, 230,

225/1, 240, 234/2

 

9,07

cz.250, 247, 338, 225/3, 224, 223, cz.49/1, cz.50/1, 50/8, 49/6, 305/6, 305/14, 305/16, 20/1, 233, 33/24, 46/10, 44/1,

229, 45/1

 

8.

 

Niedaszów

 

8,95

 

3,98

195/1, 195/2, cz.201/2, 200/1, 185, 194, 188

 

4,97

198, 197/1, 131/1, 183, 189, cz.182/1, 182/2, 207, 193

 

9.

 

Siekierzyce

 

4,81

 

3,15

136, 138/1, 138/2, 145, cz.132, 143,111

 

1,66

 

118, w dz.42/2, 121

 

10.

 

Snowidza

 

14,601

 

7,941

506, 498, 499, 495, cz.497/1, 497/2, 436, 417/1, 442/1, 442/2,

416/3, cz.416/1, cz.507/2, cz.504, 505/1, 505/2, cz.415/1, 434/1, 434/2, 435, 477, 231/5, 229/2

 

6,66

 

423, 441, 425, 426, 439, 415/5

 

11.

 

Targoszyn

 

16,71

 

7,41

 

143/40, 234, 239/1, 239/2, 342, 46, 348, 171, 409, 412, 233,397

 

9,30

194/2, 194/1, 191, 187, cz.185, 186, 55/1, 55/2, 50,

cz.49/1, 352, 351, 242, 184, 396/1, 396/2, cz.395, 357

 

12.

 

Zimnik

 

6,215

 

3,835

 

100/3, cz.98, cz.92, 94,95, 83/2

 

2,38

 

cz.92, cz.89/1, 90, cz.81/2, 82

 

Razem gmina

 

113,746

 

63,626

 

 

50,12

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

W wykazie dróg transportu rolnego przewidzianych do przebudowy w miejsce dotychczasowej części działki nr 168/1 obręb Godziszowa, wprowadza się całą działkę nr 168/1 obrębGodziszowa stanowiącą drogę transportu rolnego, której stopień degradacji nawierzchni przemawia za koniecznością objęcia całej tej drogi planem przebudowy w I kolejności.

Dodatkowo  w wykazie dróg transportu rolnego przewidzianych do przebudowy wprowadza się również drogi transportu rolnego położone w granicach działek nr 157 i 160 obręb Godziszowaoraz nr 231/5 i 229/2,których stopień degradacji nawierzchni przemawia za koniecznościąich objęcia planem przebudowy w I kolejności.

Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi również pozyskanie środków finansowych na remonti przebudowę wyżej wymienionej drogi w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiegonadofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.