Uchwała Nr XI.78.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

§ 2. 1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz Gminy Mściwojów i jej mieszkańców.

2. Program określa:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 3. CELE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania przez Gminę wsparcia organizacjom pozarządowym.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju aktywności społeczności lokalnej;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

3) zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców gminy i ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) integracja podmiotów realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych;

5) podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;

6) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych.

§ 4. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności:

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina Mściwojów powierza podmiotom Programu realizację zadań własnych, a podmioty Programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;

3) partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy;

4) efektywności, co polega na wspólnym dążeniu Gminy Mściwojów i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą;

6) jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Mściwojów współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

§ 5. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są:

1) ustawowe zadania własne gminy;

2) zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;

3) zadania dotyczące promocji gminy.

2. Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 6 i § 7 Programu.

§ 6. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:

a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy;

3) zakup usług dotyczących realizacji zadań własnych gminy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

4) zadania publiczne mogą być realizowane wspólnie przez Gminę Mściwojów oraz organizacje pozarządowe w wyniku inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy;

5) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji  zadań publicznych Gminy;

6) zawieranie przez Gminę umów partnerskich z organizacjami w celu wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, z uwzględnieniem trybu wyboru partnera zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 1295) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1431 z ze zm.);

7) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 na realizację zadań w sferze publicznej, na zasadach określonych w innych przepisach.

3. Formy współpracy pozafinansowej:

1) o charakterze informacyjnym: · konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, · udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, · prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu,

2) o charakterze promocyjnym: · promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu, · udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, · przekazywanie gminnych materiałów promocyjnych podmiotom Programu,

3) o charakterze organizacyjnym: · realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii oraz pomocy społecznej.

§ 7. PRIORYTETY WSPÓŁPRACY

1. Za priorytetowe zadania w 2020 roku, które mogą być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uznaje się następujące dziedziny:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

5) turystyki i krajoznawstwa

6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9) rewitalizacji

10) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

12) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Wójt Gminy Mściwojów na podstawie potrzeb lokalnych może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 7 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

§ 8. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 9. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program realizowany będzie we współpracy z podmiotami Programu.

2. Program będzie realizowany przez:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu,

b) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,

c) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

d) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych,

e) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Urzędu,

f) udział Gminy Mściwojów w inicjatywach publicznych,

g) gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności podmiotów Programu,

h) rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez pomioty Programu.

§ 10. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMUW roku budżetowym 2020 planuje się środki przeznaczone na realizację Programu w wysokości nie mniejszej niż 90.000,00 zł.

§ 11. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosowane będą następujące wskaźniki:

a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

b) wysokość środków finansowych wykorzystanych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych,

c) wysokości środków finansowych pozyskanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych, spoza budżetu gminy;

d) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

§ 12. 1. Wójt Gminy Mściwojów przedłoży Radzie Gminy nie później niż do 31 maja 2021 roku sprawozdanie z realizacji Programu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 13. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Sposób tworzenia programu:

a) Opracowanie założeń do Programu z uwzględnieniem propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

b) Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok;

2. Przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r., Nr 246, poz. 4159) oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011r. Nr 38, poz. 502);

3. Po zakończeniu konsultacji sporządza się protokół z przebiegu konsultacji, który zostaje podany do publicznej wiadomości.

4. Skierowanie projektu Programu do Rady Gminy;

5. Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

§ 14. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Wójt ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący wskazany przez Wójta Gminy Mściwojów. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wyznaczony przez niego członek Komisji.

3. Konkurs jest przeprowadzany, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta.

4. Komisja kolegialnie zapoznaje się ze złożonymi na konkurs ofertami i dokonuje ich opinii.

5. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne
i dokonuje stosownego wpisu na ofercie w miejscu – Adnotacje urzędowe.

6. Oferty zawierające braki formalne albo złożone po terminie będą odrzucane i nie będą opiniowane przez Komisję.

7. Z prac Komisji sporządza się protokół końcowy, który podpisują członkowie Komisji, uczestniczący w pracach Komisji.

8. W przypadku odbycia się kilku posiedzeń Komisji w ramach jednego konkursu ofert, sporządza się jeden protokół końcowy uwzględniający przebieg wszystkich posiedzeń.

9. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty na to samo zadanie, tworzy się listę wyników konkursu ofert, porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej, którą dołącza  się do protokołu końcowego Komisji.

10. Protokół końcowy zawierający opinię Komisji, przedkładany jest Wójtowi Gminy Mściwojów.

11. Wójt na podstawie protokołu końcowego podejmuje decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości dotacji, której kwota nie może być większa niż wskazana w treści ogłoszenia.

12. Wójt na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji więcej niż jednemu oferentowi w ramach danego zadania.

13. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 uzasadnienie

Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.). Program współpracy jest wyznaczeniem kierunków współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz form i zasad współpracy z tymi organizacjami w roku 2020. Obowiązek uchwalenia programu wynika z zapisów ww. ustawy.Program współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020został opracowany po przeprowadzonych konsultacjachw sposób określony w uchwale Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnościpożytkupublicznego lub organizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tychorganizacjioraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r.

Konsultacjeprzeprowadzone zostały od dnia 13.11.2019r.do 27.11.2019r. Zainteresowane organizacje oraz podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag oraz projektem Programu Współpracy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl. W toku konsultacji do programunie wpłynęły żadne uwagi.

Środki przeznaczone na realizację Programu w roku budżetowym 2020 zastały zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł. Środkite zaplanowanona realizację działań m.in. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyka i krajoznawstwo, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Mściwojów stanowić więc będzie wypełnienie zapisu w/w ustawy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.