Uchwała Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r., poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.746.861,06 zł z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8.772,94 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę  1.755.634,00 zł oraz dokonuje się przeniesień dochodów w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.791.402,06 zł z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 263.402,06 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę  1.528.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 18.820.657,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące 16.089.533,62 zł;

2) dochody majątkowe 2.731.123,64 zł;

2. wydatki budżetu gminy 19.614.128,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 16.002.128,22 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 3.612.000,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.897.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł, przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 2.500.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 115.272,00 zł;

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 2.103.801,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 793.470,96 zł, sfinansowany zostanie :

a) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 281.999,96 zł,

b) przychodami, z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 511.471,00 zł.

§ 3. W uchwale nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 ze zmianami, wprowadza się poniższe zmiany :Załącznik nr 5 do Uchwały nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do Uchwały nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.Załącznik nr 7 do Uchwały nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5do niniejszej uchwały. Załącznik nr 12 do Uchwały nr II.15.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.988.529,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 511.471,00 zł.

§ 12. pkt.1 otrzymuje brzmienie :

„ Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.988.529,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 511.471,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

020

 

 

Leśnictwo

2 000,00

- 500,00

1 500,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

2 000,00

- 500,00

1 500,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

- 500,00

1 500,00

600

 

 

Transport i łączność

3 270 605,00

- 1 815 248,06

1 455 356,94

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

429 176,00

- 42 248,06

386 927,94

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

429 176,00

- 42 248,06

386 927,94

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 253 995,00

- 332 000,00

921 995,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

355 100,00

- 332 000,00

23 100,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 587 434,00

- 1 441 000,00

146 434,00

 

 

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 434,00

- 1 000,00

434,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 586 000,00

- 1 440 000,00

146 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

295 204,57

60 534,06

355 738,63

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

295 204,57

60 534,06

355 738,63

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

217 301,00

60 614,06

277 915,06

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

700,00

- 80,00

620,00

750

 

 

Administracja publiczna

766 292,65

- 1 086,90

765 205,75

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

24 126,65

3,10

24 129,75

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4,65

3,10

7,75

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

735 290,00

- 90,00

735 200,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

100,00

- 90,00

10,00

 

75095

 

Pozostała działalność

6 500,00

- 1 000,00

5 500,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

6 500,00

- 1 000,00

5 500,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 608 044,00

21 950,00

6 629 994,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 632 150,00

17 700,00

1 649 850,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

300 000,00

21 000,00

321 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

4 300,00

- 300,00

4 000,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

23 000,00

- 3 000,00

20 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 893 000,00

4 500,00

1 897 500,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

948 000,00

6 000,00

954 000,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

102 000,00

- 1 500,00

100 500,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

323 898,00

- 250,00

323 648,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 300,00

700,00

11 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

- 1 300,00

3 700,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 350,00

350,00

3 700,00

758

 

 

Różne rozliczenia

2 953 262,00

3 000,00

2 956 262,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

778,00

3 000,00

3 778,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

778,00

3 000,00

3 778,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

578 178,00

- 8 712,16

569 465,84

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

567 000,00

- 1 200,00

565 800,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

- 1 200,00

800,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

- 7 000,00

3 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

- 7 000,00

3 000,00

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

133,00

125,00

258,00

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

133,00

125,00

258,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 045,00

- 637,16

407,84

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

- 637,16

362,84

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

208 394,15

- 4 798,00

203 596,15

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

193 516,60

- 4 798,00

188 718,60

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000,00

- 4 800,00

10 200,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00

2,00

2,00

926

 

 

Kultura fizyczna

41 500,00

- 2 000,00

39 500,00

 

92695

 

Pozostała działalność

41 500,00

- 2 000,00

39 500,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

41 500,00

- 25 100,00

16 400,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

23 100,00

23 100,00

Razem:

20 567 518,32

- 1 746 861,06

18 820 657,26


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

3 314 264,00

-1 528 000,00

1 786 264,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

155 000,00

-88 000,00

67 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

-88 000,00

12 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 055 000,00

-1 440 000,00

615 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 055 000,00

-1 440 000,00

615 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

79 000,00

-17 630,00

61 370,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

59 000,00

-5 630,00

53 370,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

29 900,00

-5 000,00

24 900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

-630,00

370,00

 

70095

 

Pozostała działalność

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

62 500,00

-7 500,00

55 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

42 500,00

-7 500,00

35 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00

-7 500,00

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 783 888,00

-52 107,32

2 731 780,68

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

142 900,00

-14 100,00

128 800,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

134 400,00

-8 000,00

126 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

-600,00

1 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

-5 000,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-500,00

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 486 035,26

-32 957,32

2 453 077,94

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

232 750,00

-6 035,32

226 714,68

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

33 400,00

-7 000,00

26 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

222 000,00

-5 000,00

217 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

-300,00

200,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

300,00

-151,00

149,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

14 300,00

-2 971,00

11 329,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00

-8 000,00

4 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

10 000,00

-3 500,00

6 500,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

94 670,00

-50,00

94 620,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 200,00

-50,00

2 150,00

 

75095

 

Pozostała działalność

34 000,00

-5 000,00

29 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25 000,00

-4 000,00

21 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 000,00

-1 000,00

8 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

137 500,00

0,00

137 500,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

137 500,00

0,00

137 500,00

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

17 250,00

-1 000,00

16 250,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

120 250,00

1 000,00

121 250,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 821 808,02

-151 458,74

4 670 349,28

 

80110

 

Gimnazja

710 140,00

-151 458,74

558 681,26

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35 600,00

-12 769,76

22 830,24

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

382 240,00

-39 934,43

342 305,57

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45 000,00

-2 388,90

42 611,10

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105 000,00

-39 122,03

65 877,97

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

15 000,00

-7 357,43

7 642,57

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

-5 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

-7 440,80

32 559,20

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 000,00

-5 000,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

30 000,00

-11 683,22

18 316,78

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

-3 000,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

-554,83

445,17

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

-4 119,77

5 880,23

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 500,00

-517,29

982,71

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-483,28

16,72

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 000,00

-10 300,00

17 700,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

-1 487,00

513,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 300,00

-300,00

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 459 109,56

-46 500,00

1 412 609,56

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

911 086,56

-46 500,00

864 586,56

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13 000,00

-2 000,00

11 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

534 206,00

-30 000,00

504 206,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100 847,00

-8 000,00

92 847,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

14 483,00

-6 000,00

8 483,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,00

-500,00

3 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 585 080,00

20 994,00

1 606 074,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

614 500,00

41 794,00

656 294,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

608 000,00

42 000,00

650 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 500,00

-206,00

6 294,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

253 000,00

-1 500,00

251 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

-500,00

500,00

 

 

4260

Zakup energii

75 000,00

-1 000,00

74 000,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

6 000,00

-3 000,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

-3 000,00

3 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

582 580,00

-16 300,00

566 280,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 790,00

-3 800,00

10 990,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 500,00

-5 000,00

6 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

-7 000,00

5 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

-500,00

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 035 037,00

-9 200,00

1 025 837,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

732 487,00

-8 000,00

724 487,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

-1 000,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

-7 000,00

0,00

 

92195

 

Pozostała działalność

22 000,00

-1 200,00

20 800,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

-1 200,00

3 800,00

Razem:

21 405 530,28

-1 791 402,06

19 614 128,22


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

3 240 764,00

- 1 528 000,00

1 712 764,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

100 000,00

- 88 000,00

12 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

- 88 000,00

12 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie

100 000,00

- 88 000,00

12 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 055 000,00

- 1 440 000,00

615 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 055 000,00

- 1 440 000,00

615 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3

720 000,00

- 500 000,00

220 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 188,183

820 000,00

- 640 000,00

180 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40

300 000,00

- 300 000,00

0,00

Razem

5 140 000,00

- 1 528 000,00

3 612 000,00


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 897 271,96

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

902

115 272,00

2

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

2 500 000,00

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

281 999,96

Rozchody ogółem:

 

2 103 801,00

1

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

962

44 541,00

2

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

286 000,00

3

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 250 000,00

4

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

523 260,00


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Dochody:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

Razem:

3 000,00

Wydatki :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 000,00

-3 000,00

3 000,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

6 000,00

-3 000,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych : wysipiska śmieci

6 000,00

-3 000,00

3 000,00

Razem:

6 000,00

-3 000,00

3 000,00


 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2019

Dochody:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

565 800,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

565 800,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

565 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

800,00

Razem:

565 800,00

Wydatki :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

614 500,00

41 794,00

656 294,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

614 500,00

41 794,00

656 294,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

608 000,00

42 000,00

650 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 500,00

-206,00

6 294,00

Razem:

614 500,00

41 794,00

656 294,00