Uchwała Nr XII.81.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) w związku z art.226, art.227, art.228 i art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala ,co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2020–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mściwojów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Traci moc uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 ze zmianami.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wyjaśnienia ogólne:

Niniejsze objaśnienia stanowią integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy

Mściwojów sporządzanej w związku z przepisami Działu V, Rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn.zm.). Ustawa oraz odpowiednie przepisy wykonawcze – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 92 z późn.zm.) określają zawartość i strukturę uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ustanawiają wzory zarówno samej prognozy finansowej, jak i załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć.

Treść Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów na lata 2020-2028 (WPF) jest wypełniona w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2020 r. oraz ekstrapolacje poszczególnych źródeł dochodów czy grup wydatków składających się na zagregowane wielkości jakie zgodnie z przepisami muszą znaleźć się w WPF. Prognozy na lata przyszłe sporządzane są głównie metodami statystycznymi z uwzględnieniem jednorazowych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości. Prognoza kwoty długu obliczana jest na podstawie bilansu zaciągnięcia nowych zobowiązań i dokonanych spłat posiadanego zadłużenia. Punktem wyjścia w prognozie kwoty długu jest przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2019 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbywa się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Obliczenia relacji w szczególności w odniesieniu do limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Ustawy, są dokonywane zgodnie z przepisami i weryfikowane przez elektroniczny system BeSTi@, służący jednostkom samorządu terytorialnego m.in. do przesyłania wersji elektronicznych WPF czy sprawozdań budżetowych.

W Wykazie Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2), zgodnie z Ustawą dla każdego przedsięwzięcia określono:

a) nazwę i cel;

b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

d) limity wydatków w poszczególnych latach;

e) limity zobowiązań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów opracowano na lata 2020 – 2028 uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć programów, projektów i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ani wieloletnich gwarancji i poręczeń z uwagi na to, że w chwili sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są one realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy.

Prognozy budżetu operacyjnego (dochody bieżące, wydatki bieżące) sporządzono przede wszystkim w oparciu o metodę statystycznej ekstrapolacji, przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych jak i historycznego układu źródeł dochodów z jednej strony i wydatków związanych z funkcjonowaniem z drugiej. Prognozowanie jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji nie tylko czynników wpływających na przyjmowane wielkości, ale również weryfikacji przyjętych wcześniej prognoz.

Analiza wykonania budżetu roku 2019, w szczególności analiza dynamiczna odnosząca się do lat poprzednich pozwala wskazać kierunki zachodzących zmian i ich skalę. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że niektóre z zaobserwowanych trendów będą kontynuowane w kolejnych latach.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2020 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2019 r. przewiduje wzrost dochodów ogółem o 4,51%. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów bieżących o 15,44 %    w tym głównie z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (20,71%) i subwencji ogólnej (19,63 %), dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (35,00%) , natomiast dochody majątkowe planowane są na poziomie niższym o 14,35 %. Informacja o planowanych na 2020 r. rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw publikowana przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku Gminy Mściwojów, subwencja będzie wyższa od tej w 2019 r. o kwotę 579.457,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe o kwotę 551.941,00 zł W strukturze dochodów bieżących w 2020 r. i w latach następnych nadal największy udział będą miały wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, subwencja i PIT.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przyjęta wartość dochodów bieżących wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii. Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2020 przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 2.130.603,00 zł, uwzględniając następujące sprzedaże:

sprzedaż pałacu wraz z parkiem w Targoszynie 1.551.360,00 zł,

sprzedaż budynku gospodarczego w Targoszynie 39.754,00 zł,

sprzedaż budynku mieszkalno- użytkowego wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Targoszynie 208.948,00 zł,

sprzedaż dz.nr 501- 505 w Mściwojowie 330.541,00 zł,

Dochody ze sprzedaży mienia są determinowane stanem koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku obrotu nieruchomościami. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez gminę, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości. W 2020 roku będzie należało monitorować przyjęte założenia co do wpływów ze sprzedaży majątku i w razie konieczności dokonywać korekt. W 2021 roku przyjęto szacunkową wartość z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 292.333,58 zł uwzględniając sprzedaż działek budowlanych w Targoszynie dz.nr 143/34,143/35,143/37,199/4,199/5.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku zaplanowano do pozyskania kwotę 5.449.579,00 zł, uwzględniając następujące transfery :

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 753.759,00 zł w związku ze zgłoszeniem potrzeb zadań planowanych do realizacji w 2020 r. i przewidywanych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Ww. zdarzenie dotyczy następujących zadań: - Przebudowy drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40 - planowana kwota dofinansowania 209.759,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku 80,00 % dofinansowania),

Przebudowy drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3 - planowana kwota dofinansowania 544.000,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku 80,00 % dofinansowania),

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 974.300,00 zł, na dotyczy następujących zadań :

Przebudowy drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40 – planowana kwota dofinansowania 48.300,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku 0,23 km x 210.000,00 zł),

Przebudowy drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 188,183 - planowana kwota dofinansowania 163.000,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku – 100 % dofinansowania),

Przebudowy drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3 - planowana kwota dofinansowania 126.000,00 zł (wielkość dotacji oszacowana na podstawie przygotowywanego wniosku 0,6 km x 210.000,00 zł),

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 624.169,00 zł. Ww. środki dotyczą dofinansowanie kosztów operacji realizowanej w ramach RPO WD 2014-2020 pod nazwą :

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” w kwocie 112.315,00 zł (końcowa płatność zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” przypadnie na 2020 rok, wobec czego oczekuje się refundacji środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowie ze środków budżetu Unii Europejskiej),

„Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego” w kwocie 511.854,00 zł (został złożony końcowy wniosek o refundację środków, w związku z długotrwałym procesem weryfikacji planuje się refundację środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowie ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.).

„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” planowana  całkowita kwota dofinansowania 2.953.826,00 zł (umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” nr RPDS.06.03.01-0041/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 28 listopada 2018 r.),

„Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” końcowa płatność zadania 143.525,00 zł ( umowa o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” nr RPDS.06.03.01-02-0044/17-00 w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2018 r.). W 2021 r. zaplanowano dotację przeznaczoną na planowaną do realizacji inwestycję pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”

Prognozowane wydatki.

Wydatki budżetu w latach 2020-2028 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki budżetu gminy planowano z uwzględnieniem wykonania za lata poprzednie. Jako obligatoryjne uwzględniono wydatki związane z funkcjonowanie jednostek gminy. Prognozując wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem art. 243 u.o f.p. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. Planując wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Plan wydatków na rok 2020 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2019 r. po zmianach przewiduje wzrost wydatków o 12,13 %, zarówno wydatków bieżących (15,10% znaczący wpływ ma wzrost wynagrodzeń) jak i majątkowych (5,93%). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.                      W przypadku wynagrodzeń i pochodnych założono w 2020 r. w stosunku do planu III kwartałów 2019 roku wzrost wynagrodzeń o 3,67%. Biorąc pod uwagę, że grupa ta stanowi około 37,35 % ogółu wartości wydatków bieżących oraz stosunkowo wysoką bazę z 2019 r. należało ostrożnie podejść do prognozowania tej kategorii wydatków.  Jako obligatoryjne wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 i 2.1.3.1 zał.1 WPF) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań i oprocentowaniem obowiązującym w miesiącu sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wykazana kwota ma tendencję malejącą ,ponieważ jest wyliczana od kwoty pozostałej do spłaty.

Podobnie jak w przypadku wydatków bieżących, wydatki majątkowe w 2020 r. odpowiadają zapisom projektu uchwały budżetowej. Na wydatki majątkowe składają się przedsięwzięcia jednoroczne (2020 r.) oraz realizowane w formule wieloletniej, które stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w postaci Załącznika Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć. Wykaz Przedsięwzięć przedstawia limity wydatków i zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2021.Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2021 zaplanowano w wielkościach wynikających z Wykazu Przedsięwzięć stanowiącego Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć łączne nakłady finansowe w wysokości 7.277.424,78 zł, na :

·Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.):

pozycja 1.1 łączne nakłady finansowe 4.365.242,78 zł (poz. 1.1.2.1”Budowa świetlicy wiejskiej                      w Grzegorzowie” okres realizacji 2015 - 2021 łączne nakłady finansowe 788.650,58 zł ,okres realizacji został przesunięty na 2021 r.,poz. 1.1.2.2 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017-2020 łączne nakłady finansowe 3.576.592,20 zł, w tym 2020 rok 3.475.090,00 zł ).

·Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

pozycja 1.3 łączne nakłady finansowe 2.912.000,00 zł ( poz. 1.3.2.2  zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” okres realizacji 2015 – 2020 łączne nakłady finansowe 15.000,00 zł, w tym w 2020 r. 10.000,00zł, poz. 1.3.2.4”Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Snowidzy”  okres realizacji 2018 - 2021 łączne nakłady finansowe 1.230.000,00 zł, w tym 2020 r. 30.000,00 zł, 2021 r. 1.180.000,00 zł, poz. 1.3.2.6 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017 - 2020 łączne nakłady finansowe 65.000,00 zł, w tym 2020 r. 60.000,00 zł, poz. 1.3.2.7 "Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie" łączne nakłady w latach 2019-2020 1.602.000,00 zł, w tym 2020 r. 1.590.000,00 zł ).

W wydatkach majątkowych na rok 2020 przyjęto zadania wynikające z zawartych umów na wykonanie zadań oraz zadania kontynuowane dla których w roku 2019 sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową .Finansowanie zadań planuje się z dochodów własnych oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Na dzień 30 października 2019 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji dlatego nie są zaplanowane wydatki z tego tytułu.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W roku 2020 i latach następnych przewiduje się, że realizacja budżetu zakończy się nadwyżką budżetową w danym roku. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

Przychody i rozchody :

Gmina Mściwojów korzysta z różnorakich instrumentów finansowych dostępnych na rynku, co pozwala na prowadzenie na szeroką skalę działań inwestycyjnych. Do instrumentów tych należy zaliczyć kredyty zaciągane na rynku komercyjnym, preferencyjne pożyczki oraz emisję obligacji samorządowych. Budżet gminy Mściwojów na rok 2020 obejmuje rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu obligacji samorządowych. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Mściwojów przeznacza się na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 70.042,00 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 857.532,00 zł i obejmuje ona spłaty w 2020 r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na podstawie zawartych umów, z tego:

1. Spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 257.532,00 zł,

2. Wykup obligacji komunalnych 600.000,00 zł,

Gmina Mściwojów nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji, których termin realizacji przypada   na rok budżetowy.

Ustalone w poszczególnych latach wielkości planowanych spłat oraz wynikające z tego salda zadłużenia mieszczą się w ustawowo ustalonych limitach.

Planowane przychody stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 787.490,00 zł ( umowa nr FDS/B/70/G-98/2019 o dofinansowanie zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) oraz 44.541,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek tj. udzielona pożyczka Stowarzyszeniu Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej na realizację projektu pn.:”Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym „Mściwojów” dofinansowanego ze środków EFRROW.

Informacja o kwocie długu :

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku według wartości nominalnej wyniosło będzie 4.311.269,00zł i stanowiło będzie 17,10 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

pożyczki w WFOŚ i GW                911.269,00 zł

obligacje komunalne                      3.400.000,00 zł

        Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do 2028 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r.

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów i pożyczek zawartych w podpisanych umowach i harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji.

W latach 2020-2028 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Do spłaty w roku budżetowym przypada kwota                                                   857.532,00 zł

to jest:

kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie      106.400,00 zł

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Legnicy                151.132,00 zł

wykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A.450.000,00 zł

wykup obligacji samorządowych w BOŚ S.A.       150.000,00 zł

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005, umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1.600.000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 0,95%

Pozostało do spłaty:                        Wysokość raty

 

2020

106.400,00

Razem

106.400,00

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł

Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

30.100,00

2021

30.100,00

2022

30.100,00

2023

30.100,00

2024

30.100,00

2025

30.100,00

2026

7.525,00

Razem

188.125,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:                                                       Wysokość raty

 

2020

88.952,00

2021

88.952,00

2022

88.952,00

2023

88.952,00

2024

88.952,00

2025

88.952,00

2026

66.694,00

Razem

600.406,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Pozostało do spłaty:                          Wysokość raty

 

2020

20.200,00

2021

20.200,00

2022

20.200,00

2023

20.200,00

2024

20.200,00

2025

20.200,00

2026

20.200,00

2027

20.200,00

2028

20.200,00

Razem

181.800,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy . Planowany termin zaciągnięcia pożyczki III kwartał 2018r..

Planowane spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

11.880,00

2021

11.880,00

2022

11.880,00

2023

11.880,00

2024

11.880,00

2025

11.880,00

2026

11.880,00

2027

8.910,00

Razem

92.070,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych:

Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni połączony z PKO BP S.A.

Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawarta w dniu 24.02.2011 r. – emisja obligacji o wartości 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie – WIBOR3M oraz marża 0,7 do 1,6%

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

200 000,00

Razem

200.000,00

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie ? WIBOR3M oraz marża 1,35%.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

150.000,00

2021

150.000,00

Razem

300. 000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie ? WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

250.000,00

2021

250.000,00

2022

250.000,00

2023

250.000,00

Razem

1.000. 000,00

Planowana emisja obligacji w 2019 roku 2.500.000,00 zł

Planowane spłaty:                         Wysokość raty

 

2021

500.000,00

2022

500.000,00

2023

500.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

Razem

2.500. 000,00

        Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy.

W latach 2018-2028 wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015 jako wkład krajowy na zadania:

1. ”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy". Spłata kapitału w ratach kwartalnych ( pierwsza rata w wysokości 3.050,00 zł, pozostałe 35 rat po 2.970,00 zł)

Planowane spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

11.880,00

2021

11.880,00

2022

11.880,00

2023

11.880,00

2024

11.880,00

2025

11.880,00

2026

11.880,00

2027

8.910,00

Razem

92.070,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

20.200,00

2021

20.200,00

2022

20.200,00

2023

20.200,00

2024

20.200,00

2025

20.200,00

2026

20.200,00

2027

20.200,00

2028

20.200,00

Razem

181.800,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:                        Wysokość raty

 

2020

30.100,00

2021

30.100,00

2022

30.100,00

2023

30.100,00

2024

30.100,00

2025

30.100,00

2026

7.525,00

Razem

188.125,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa

Pozostało do spłaty:                         Wysokość raty

 

2020

88.952,00

2021

88.952,00

2022

88.952,00

2023

88.952,00

2024

88.952,00

2025

88.952,00

2026

66.694,00

Razem

600.406,00

Łączna kwota planowanych odsetek z tyt. ww. pożyczek za 2020 r. wyniesie 29.284,00 zł.

Kwota długu począwszy od roku 2020 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2028 roku.

Najwyższe zadłużenie planowane jest w 2020 roku i wyniesie ono 4.311.269,00 zł. W przypadku Gminy Mściwojów dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Od roku 2020 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany tylko nadwyżkami budżetowymi. W latach 2020-2028 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku wykazano w kolumnie 6 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028. W latach 2020-2028, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości budżetu, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.