Uchwała Nr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy Mściwojów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. c i d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,506 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ,art. 217-219, art. 222, art. 235-237, art.239, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 25.206.613,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17.626.431,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 7.580.182,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.449.579,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 2.130.603,00 zł

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 25.181.112,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.464.022,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 10.378.206,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.522.108,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.856.098,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 542.350,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.420.356,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 123.110,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.717.090,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.717.090,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.475.090,00 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy w wysokości 100.000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 30.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 25.501,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 832.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 857.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 57.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2020 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy zawiera załączniki nr 11.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.635.000,00 zł, koszty – 1.635.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan dochodów w wysokości 572.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 572.000,00 zł na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:

a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Mściwojów zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem:

1) zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków;

2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.

2. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

1) dochody budżetowe – planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny;

2) wydatki budżetowe – planują brutto, tj. łącznie z VAT;

3) pomniejszają realizację wydatków budżetowych w podziałce klasyfikacji, z której dokonano wydatku o kwotę podatku VAT naliczonego.

§ 20. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Mściwojów w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwałyNr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok


 

Załącznik Nr 2 do uchwałyNr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok


 

Załącznik Nr 3 do uchwałyNr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok


 

Załącznik Nr 4 do uchwałyNr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Plan rozchodów budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
Dochody:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

19 720,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

19 720,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

19 720,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

823,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

823,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

823,00

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

200,00

855

 

 

Rodzina

5 843 400,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

4 569 000,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 569 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 139 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 139 000,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

129 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

129 000,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 400,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 400,00

Razem:

5 864 143,00

Wydatki :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

19 720,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

19 720,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 557,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 832,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

331,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

823,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

823,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

691,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

118,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

14,00

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

855

 

 

Rodzina

5 843 400,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

4 569 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

4 535 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 426,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

338,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 986,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 139 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 022 234,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

72 751,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 015,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

129 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

123 202,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

700,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

98,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 400,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 400,00

Razem:

5 864 143,00


 

Załącznik Nr 6 do uchwałyNr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku


 

Załącznik Nr 7 do uchwałyNr XII.82.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej


 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Dochody:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

Razem:

4 000,00

Wydatki :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych :

- Wysypiska śmieci

4 000,00

Razem:

4 000,00


 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

1

2

 

 

3

4

5

6

1

Dochody na wydzielonym rachunku

801

 

0,00

190.600,00

190.600,00

0,00

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła Podstawowa Snowidza

 

80101

0,00

15.100,00

15.100,00

0,00

 

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie

 

80101

80104

0,00

10.500,00

165.000,00

10.500,00

165.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

0,00

190.600,00

190.600,00

0,00


 

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

Dochody :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

57 00,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

57 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

57 000,00

Razem:

57 000,00

Wydatki :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

57 000,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

56 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

2 000,00

Razem:

57 000,00


 

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu gminy Mściwojów w roku 2020 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

 

 

Ochrona zdrowia

65 000,00

 

85195

 

Pozostała działalność

65 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

65 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

100 000,00

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

100 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 000,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

6 000,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

6 000,00

Razem

171 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

185 350,00

 

92116

 

Biblioteki

185 350,0

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

185 350,0

Razem:

185 350,0

Dotacje przedmiotowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

129 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129 000,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129 000,00

Razem:

129 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

38 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

20 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

15 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

60 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

60 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60 000,00

Razem:

248 000,00

Razem 733.350,00 zł


 

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

 

Stan środków obrotowych na początek roku

100.000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100.000,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

100.000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100.000,00

 

Przychody

1.635. 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.635.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1.635.000,00

 

 

Przychody własne

1.406.000,00

 

 

Dotacje z budżetu

229.000,00

 

Koszty

1.635. 000,000

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.635.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1.635. 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

811.000,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

90.000,00

 

 

Zakup energii i wody

230.000,00

 

 

Zakup usług remontowych

50.000,00

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

 

 

Zakup usług pozostałych

215.000,00

 

 

Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.000,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

8.000,00

 

 

Podróże służbowe zagraniczne

1.000,00

 

 

Różne opłaty i składki

90.000,00

 

 

Odpisy na zfśs

19.000,00

 

 

Podatek od towarów i usług

10.000,00

 

 

Pozostałe odsetki

1.000,00

 

 

Koszty postępowania sądowego

1.000,00

 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000,00

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne

100.000,00


 

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020

Dochody :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

572 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

572 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

570 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

Razem:

572 000,00

Wydatki :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

572 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

572 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

572 000,00

Razem:

572 000,00


 

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Dochody :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

755

 

 

Wymiar sprawiedliwości

376,00

 

75515

 

Nieodpłatna pomoc prawna

376,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

376,00

Razem:

376,00

Wydatki :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

 

 

 

755

 

 

Wymiar sprawiedliwości

376,00

 

75515

 

Nieodpłatna pomoc prawna

376,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

376,00

Razem:

376,00