Uchwała Nr XII.83.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego uchwala się o następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.106.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 ust. 2 dopisuje się literę m, która otrzymuje brzmienie: „m) tekstylia i odzież ”.

2. W §2 ust. 2 dopisuje się literę n, która otrzymuje brzmienie: „n) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.”

3. W §13  ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „3) dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. "bio") z pojemników lub worków, powinna odbywać się - w okresie od maja do sierpnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na miesiąc.”

4. W §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników lub worków opakowań szklanych i papieru powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

W celu dostosowania regulaminu do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadziło obowiązek selektywnego zbierania frakcji odpadów:

        - papieru w pojemniku koloru niebieskiego oznaczonego napisem "Papier"

- szkła w pojemniku koloru zielonego oznaczonego napisem "Szkło"

- metali i tworzyw sztucznych w pojemniku koloru żółtego oznaczonego napisem "Metale i tworzywa sztuczne"

- odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w pojemniku koloru brązowego oznaczonego napisem "Bio"

Projekt uchwały zmieniającej określa częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów, z uwzględnieniem odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.