Uchwała Nr XII.85.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz. 506 z późn.zm.) oraz 6r ust. 3 i 3d ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mściwojów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odpady określone w § 3 ust. 1.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przejmuje się obowiązki właściciela nieruchomości
w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są odpady:

1) papier obejmujący selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury;

2) metale obejmujące selektywnie zebrane opakowania z metalu;

3) tworzywa sztuczne obejmujące selektywnie zebrane opakowania z tworzyw sztucznych;

4) selektywnie zebrane opakowania wielomateriałowe;

5) szkło obejmujące selektywnie zebrane opakowania szklane;

6) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- z pojemników ogólnodostępnych;

7) wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany w systemie akcyjnym zgodnie
z podanym przez Gminę Mściwojów harmonogramem;

8) niesegregowane zmieszane odpady komunalne lub pozostałe z procesu segregacji zmieszane odpady komunalne w tym popiół z palenisk domowych.

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów.

3. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Mściwojów z podmiotem odbierającym odpady.

4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.

5. W dniu odbioru odpadów komunalnych, należy wystawić pojemniki i worki w widocznym miejscu na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnić w altanie śmieciowej.

6. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w ust. 1 odbywać się będzie w wyznaczonych na terenie gminy Mściwojów punkcie odbioru:

1) przeterminowane leki należy dostarczyć do punktów aptecznych oraz placówek ochrony zdrowia lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaworze.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozostałe z procesu segregacji zmieszane odpady komunalne –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

3) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

4) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w okresie od maja do sierpnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na miesiąc.

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem.

§ 5. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonym na terenie składowiska odpadów 
ul. Słowackiego w Jaworze odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metale,

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

7) popiół i żużel,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) tekstylia i odzież,

9) przeterminowane leki i chemikalia

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

2. Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest dowód uiszczenia opłaty, o której mowa §2 ust. 1

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić nieodpłatnego przyjęcia odpadów selektywnie zebranych, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.

4. Pracownicy obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w ust.1 odpadów.

5. Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą w ilości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości winni niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Mściwojów:

1) pisemnie,

2) telefonicznie, pod numerem (76) 872-85-22,

3) osobiście.

2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości, dowody potwierdzające za istnie nieprawidłowości (np. zdjęcie).

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XVIII.108.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2019 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów wymusza zmianę uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zmiana ta dotyczy uszczegółowienia sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych wraz z częstotliwością ich odbioru.

Projekt uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze.