Uchwała Nr XII.86.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. u z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłata, o której mowa w §1, wnoszona będzie przez właścicieli na indywidualne numery kont bankowych osób wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Banku Spółdzielczym w Jaworze Oddział Mściwojów lub w kasie Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVIII.109.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z ustawąo utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) zgodnie z art. 6l Rada Gminy zobowiązana jestdookreślenia w  drodze  uchwały  terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunkimiejscowe. Uchwała reguluje dokładny termin częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty.