Uchwała Nr XII.88.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów  na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się następujące średnie jednostki cen paliw na rok szkolny 2019/2020 :

1) Pb95 – 4,99;

2) Pb98 – 5,49;

3) ON    - 4,99;

4) LPG   - 2,29.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w  terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek