Uchwała Nr XIII.93.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz.2068 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXVI.227.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 lutego 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 niniejszej uchwały, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 4,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł,

4) przy zajęciu jezdni bez względu na szerokość jej zajęcia, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a także innych elementów pasa drogowego, w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawki opłat, za wyjątkiem stawki opłaty określonej w ust.1 pkt 4, za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości – 1,5 zł.”.

§ 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:

1) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł,

2) w terenie zabudowanym - 30,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia o 50% niższe od określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym kablowej lub napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego lub wysokiego napięcia, gazowej, cieplnej, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 40,00 zł, w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym.

4. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 20,00 zł, w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym.”.

§ 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych (handlowych, usługowych i innych) umieszczonych w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonych w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym – 0,20 zł,

3) reklamy umieszczonej w pasie drogowym - 2,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek