Uchwała Nr XIII.95.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 zmienionej uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XII.87.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 grudnia 2019 r.– ustala się treść załącznika nr 1 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) - rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat od mieszkańców, w tym, w szczególności, wynikającą ze zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, istnieje zasadność zmiany wzoru przedmiotowej deklaracji odpowiadającego obecnym przepisom. Ponadto, dla ułatwienia składania deklaracji, rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację
o terminach i miejscu składania deklaracji. Przepisy art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy określają, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz że rada gminy określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości; dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; numer telefonu właściciela nieruchomości;  właściciela nieruchomości;  inne informacje niezbędne do ewentualnego wystawienia tytułu wykonawczego.