Uchwała Nr XIII.98.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zmianami) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usługi cmentarne obowiązujące na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów:

1) Miejsce na grób ziemny jednoosobowy  (na okres 20 lat)  400 zł

2) Miejsce na grób ziemny jednoosobowy dla dziecka do lat 7 (na okres 20 lat)    200 zł

3) Miejsce na grób ziemny dwuosobowy (na okres 20 lat)  700 zł

4) Miejsce na grób murowany pojedynczy (na okres 20 lat)  650 zł

5) Miejsce na grób murowany dwuosobowy (opłata jednorazowa)  900 zł

6) Miejsce na urnę (opłata jednorazowa)  200 zł

7) Rezerwacja miejsca  - według stawek określonych w punktach 1-6

8) Wznowienie opłaty za grób  - według stawek określonych w punktach 1-4

9) Opłata za wjazd na cmentarz 150 zł

§ 2. Wymienione w § 1 opłaty podlegają powiększeniu o podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/99/04 Rady Gminy w Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Mściwojów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek