W sprawie:
sprzedaży nieruchomości

Data zarządzenia:
2020-02-05

Numer zarządzenia:
0050.9.2020

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2020-02-05


Zarządzenie Nr 0050.9.2020
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.65) oraz uchwały Nr IV.29.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mściwojów (Dz.U. Woj.Doln. z 2015 r., poz.1478) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Mściwojów wykazaną w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości, o której mowa w §1, przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś


 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.9.2020
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 5 lutego 2020 r.
Zalacznik1.pdf