Zarządzenie Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz.184) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy Mściwojów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1. Urzędowych obwieszczeń wyborczych:

- tablice i słupy ogłoszeń zlokalizowane w sołectwach gminy Mściwojów.

2. Plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

- tablice i słupy ogłoszeń zlokalizowane w sołectwach.

3. Urządzeń (tymczasowych) ustawianych przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których komitet będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów:

1) w miejscowości Snowidza wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

2) w miejscowości Godziszowa wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

3) w miejscowości Marcinowice wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

4) w miejscowości Targoszyn przed budynkiem świetlicy wiejskiej w odległości 0,5 m od budynku;

5) w miejscowości Mściwojów plac przed budynkami gospodarczymi (stodołami) w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

6) w miejscowości Zimnik wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku.

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów, www.bip.msciwojow.pl  .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś