Uchwała Nr XIV.103.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r.. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Mściwojów nr XXIV.152.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania w § 1 dodaje się ust. 6  o brzmieniu:  " Opłatę za usługi opiekuńcze należy uiszczać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie wskazany w decyzji administracyjnej przyznającej usługi, w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15-ego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek