Uchwała Nr XIV.104.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

Załącznik do uchwały Nr XIV.104.2020
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

§ 1. 1. Cmentarze komunalne w Snowidzy i Targoszynie na terenie Gminy Mściwojów stanowią własność Gminy Mściwojów.

2. Cmentarzami komunalnymi zarządza administrator wybrany przez gminę.

3. Załatwianie spraw związanych z pochówkiem zwłok i innych spraw związanych
z działalnością cmentarza odbywa się w godzinach wyznaczonych przez administratora.

4. Utrzymanie wymaganej estetyki, czystości i porządku na cmentarzu należy do obowiązków administratora.

5. Administrator nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 2. 1. Na terenie cmentarza zakazuje się:

1) Zakłócania powagi miejsca,

2) Ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych, ustawiania płotków, ogrodzeń i ławek poza obrysem grobu i bez pisemnej zgody administratora cmentarza,

3) Wnoszenia napoi alkoholowych,

4) Przebywania dzieci w wieku do 7 lat bez opieki,

5) Wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),

6) Samowolnego sadzenia drzew i krzewów,

7) Poruszania się rowerami i motocyklami,

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora cmentarza:

1) Wjazdu pojazdami mechanicznymi,

2) Wyznaczania miejsca i kopania grobów,

3) Wykonywania wszelkich prac kamieniarskich i budowlanych,

4) Wykonywania ceremonii pogrzebowych,

5) Ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń.

3. Samowolne ustawianie ławek oraz innych elementów ozdobnych przez dysponenta grobu w ciągu pieszym i wykraczającym poza teren grobu, może skutkować usunięciem przez administratora cmentarza.

4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie spoczywa na osobach uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§ 3. 1. Na terenie cmentarza urządza się groby ziemne, murowane, urnowe.

2. Miejsca pod grób podlegają opłacie według stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Opłaty te pobierane są nie później niż w dniu pogrzebu przez administratora cmentarza.

3. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów na cmentarzu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Administrator cmentarza prowadzi ewidencję zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym i ewidencję miejsc zarezerwowanych.

5. Prawo do dysponowania miejscem zarezerwowanym ma osoba, która wniosła opłatę dotyczącą tego miejsca do administratora cmentarza.

6. Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi.

7. Udostępnienie obiektów cmentarnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, odbywa się w biurze administratora cmentarza w dni urzędowania.

8. Opłata za grób urnowy odnosi się zarówno do nowego miejsca, jak i pochowania urny w istniejącym grobie ziemnym (dla każdej pojedynczej urny).

9. Opłaty dokonuje się bez wezwania administratora cmentarza.

10. Jeżeli zainteresowane osoby, lub instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ważności grobów na następny okres i nie uiszczą stosownych opłat, wszystkie groby ziemne oraz murowane pojedyncze na cmentarzu po upływie 20 lat od pochówku lub wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych.

11. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą administratora cmentarza.

§ 4. 1. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

2. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, a miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora cmentarza.

§ 5. 1. Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków ludzkich do pochowania następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę oryginałów wymaganych dokumentów, określonych w obowiązujących przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. Miejsce pochówków wyznacza administrator cmentarza.

3. Pochówki osób zmarłych muszą być wykonywane przez uprawnioną firmę pogrzebową, a ich data i godzina uzgodnione z administratorem cmentarza.

4. Firmy pogrzebowe zobowiązane są do uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi.

§ 6. 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

2. Osoba uprawniona lub upoważnione przedsiębiorstwo kamieniarskie winni są na co najmniej 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem robót dokonać zgłoszenia administratorowi cmentarza rodzaju prac, ich terminu, lokalizacji grobu, oraz dokonać opłaty za wjazd na cmentarz i zapoznać się z regulaminem cmentarza.

3. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa, dla zachowania powagi i szacunku osobie zmarłej, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania pochówku.

4. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów, gruzu, elementów wymienianych pomników oraz do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

5. Zabrania się pozostawiania elementów starych, zdemontowanych pomników i wyposażenia grobów na terenie cmentarza.

6. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu administrator ma prawo wystąpić do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.