Uchwała Nr XVI.110.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15q ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz 567, poz 568) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.

§ 2. Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

§ 3.  Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. oświadczenie stanowiące załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 4.   Uchwała obowiązuje do 30.09.2020 r.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 15 maja 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.110.2020
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 14 maja 2020 r.

……………………………………….

imię i nazwisko/Nazwa Podatnika

……………………………………….

………………………………………..

        Adres

………………………………………..

        NIP

………………………………………..                                                                  

        Telefon                                                                                             

………………………………………..                                                                  

        e-mail:

Wójt Gminy Mściwojów

Mściwojów 43

59-407 Mściwojów

OŚWIADCZENIE

        Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mające wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa.

………………………………………..                                               ..........................................................

Miejscowość, data                                                                                                 podpis podatnika

Oświadczenie można złożyć:

1. w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub

2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów,

3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.