Mściwojów, dnia 9 listopada 2020r.

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

Znak pisma: IRP.6733.2.2020(1) 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mściwojów

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami) oraz art. 10 §1 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 256 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie gazociągu śr/c De 125 oraz dwóch przyłączy gazu śr/c De 25 na działkach na działkach 381/14, 381/17, 381/20 obr. Snowidza w gminie Mściwojów.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy we Wrocławiu 50-507 Wrocław ul. Ziębicka 44.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256). 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków dot. przedmiotowej sprawy. Uwagi i wnioski należy składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 59-407 Mściwojów w pok. nr 15 w godzinach od 7:00 do 15:00. tel.: +48 76 878 85 37 e-mail: witold.jakobczyk@msciwojow.pllubtel.: +48 76 878 85 38  alinina.woznicka@msciwojow.pl

Dokumenty można składać poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej EBOI https://msciwojow.eboi.plwymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie EBOI. Dokumenty można składać poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP http://epuap.gov.pl/  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta  w platformie ePUAP

 

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś