Mściwojów, dnia 08 grudnia 2020r.

WÓJT GMINY
MŚCIWOJÓW
Znak pisma: IRP.6733.2.2020(3)

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam,

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 04.12.2020 r. została wydana decyzja nr IRP.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. obiektu infrastruktury technicznej polegającej  na – budowie gazociągu śr/c De 125 oraz dwóch przyłączy gazu śr/c De 25 na działkach na działkach 381/14, 381/17, 381/20 obr. Snowidza w gminie Mściwojów.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy we Wrocławiu 50-507 Wrocław ul. Ziębicka 44.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów w pok. nr 15 w godzinach od 7:00 do 15:00. tel.: +48 76 878 85 37 e-mail: witold.jakobczyk@msciwojow.pl lub tel.: +48 76 878 85 38  alinina.woznicka@msciwojow.pl

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa) od 2020-12-08 do 2020-12-23

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.