Uchwała Nr XXII.139.2020
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mściwojów, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Pierwszą deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3.  Deklarację o zmianie danych zawartych we wcześniejszej deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Deklarację można składać w Urzędzie Gminy Mściwojów:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ug@msciwojow.pl,

3) z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

§ 5. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna spełniać następujące warunki:

1) elektroniczny formularz deklaracji winien być w formacie danych DOCX lub PDF.

2) Deklaracje składane w wersji elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr.XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 7.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek