Uchwała Nr XXXVI.212.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz.305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.155.535,00 zł z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 432.552,00 zł a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 722.983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.155.535,00 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 325.511,00zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 830.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2022 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 27.331.668,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.078.433,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.253.235,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.125.995,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.127.240,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy 29.871.709,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.771.605,39 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 13.429.150,39 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.821.046,39 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.608.104,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 335.590,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.605.697,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 301.168,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.100.104,09 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.100.104,09 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.544.960,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 3.441.173,48 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 10.200,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 529.949,47 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2.901.024,01 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 901.132,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.540.041,48 zł sfinansowany zostanie :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 529.949,47 zł

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.010.092,01 zł.

§ 3. 1. W wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wykazie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.212.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

 

 

Działalność usługowa

9 000,00

4 000,00

13 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00

4 000,00

4 000,00

 

 

2007

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

4 000,00

4 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

55 596,00

6 180,00

61 776,00

 

75095

 

Pozostała działalność

0,00

6 180,00

6 180,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00

6 180,00

6 180,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 128 306,00

172 308,00

7 300 614,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 738 680,00

11 308,00

1 749 988,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

320 000,00

11 308,00

331 308,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

286 762,00

161 000,00

447 762,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

200 000,00

155 000,00

355 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

6 000,00

8 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

39 200,00

961 792,00

1 000 992,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5 600,00

960 292,00

965 892,00

 

 

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

237 309,00

237 309,00

 

 

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

722 983,00

722 983,00

 

80104

 

Przedszkola 

33 600,00

1 500,00

35 100,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

1 500,00

1 500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

398 437,00

8 102,00

406 539,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

111 500,00

8 102,00

119 602,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

8 102,00

8 102,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 605 493,00

3 153,00

1 608 646,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

0,00

150,00

150,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

150,00

150,00

 

90095

 

Pozostała działalność

0,00

3 003,00

3 003,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

3 003,00

3 003,00

Razem:

26 176 133,00

1 155 535,00

27 331 668,00


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.212.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Plan wydatków  budżetu gminy Mściwojów na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 884 830,00

12 300,00

1 897 130,00

 

01043

 

Infrastruktura wodociągowa wsi

493 700,00

12 300,00

506 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 300,00

12 300,00

600

 

 

Transport i łączność

5 530 165,60

15 000,00

5 545 165,60

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

4 798,00

0,00

4 798,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 798,00

-4 798,00

0,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

4 798,00

4 798,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

471 367,60

0,00

471 367,60

 

 

4430

Różne opłaty i składki

27 356,00

-26 856,00

500,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

26 856,00

26 856,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

5 038 000,00

5 000,00

5 043 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

5 000,00

25 000,00

 

60020

 

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 000,00

5 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

16 000,00

5 000,00

21 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

5 000,00

6 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

149 952,00

8 000,00

157 952,00

 

71035

 

Cmentarze

9 952,00

8 000,00

17 952,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

8 000,00

8 600,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 079 201,39

-22 000,00

3 057 201,39

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 673 251,39

-22 000,00

2 651 251,39

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

-22 000,00

28 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

113 000,00

11 000,00

124 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

104 500,00

11 000,00

115 500,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

16 000,00

4 000,00

20 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

3 000,00

14 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

0,00

2 000,00

2 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 295 810,00

1 118 133,00

6 413 943,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4 278 500,00

1 118 133,00

5 396 633,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

151 112,00

151 112,00

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

17 650,00

17 650,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

25 840,00

25 840,00

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3 018,00

3 018,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

3 702,00

3 702,00

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

432,00

432,00

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

56 655,00

56 655,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

3 000,00

123 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

125 509,00

125 509,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

711 215,00

711 215,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 646 114,00

8 102,00

1 654 216,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

795 170,00

8 102,00

803 272,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

7 980,00

7 980,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

122,00

35 122,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 390 011,00

5 000,00

3 395 011,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 000,00

5 000,00

Razem:

28 716 174,48

1 155 535,00

29 871 709,48


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.212.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 075 000,00

12 300,00

1 087 300,00

 

01043

 

Infrastruktura wodociągowa wsi

110 000,00

12 300,00

122 300,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 300,00

12 300,00

 

 

 

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej- studnie wiercone i SUW

0,00

12 300,00

12 300,00

750

 

 

Administracja publiczna

50 000,00

- 22 000,00

28 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

- 22 000,00

28 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 22 000,00

28 000,00

 

 

 

Zakup systemu nagłosnienia (Sala Narad)

22 000,00

- 22 000,00

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

120 000,00

839 724,00

959 724,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

120 000,00

839 724,00

959 724,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

3 000,00

123 000,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie

0,00

3 000,00

3 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

125 509,00

125 509,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie

0,00

125 509,00

125 509,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

711 215,00

711 215,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie

0,00

711 215,00

711 215,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

908 236,00

0,00

908 236,00

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

588 236,00

0,00

588 236,00

 

 

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

588 236,00

- 588 236,00

0,00

 

 

 

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

588 236,00

- 588 236,00

0,00

 

 

6237

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

588 236,00

588 236,00

 

 

 

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

0,00

588 236,00

588 236,00

Razem

11 270 080,09

830 024,00

12 100 104,09


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.212.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Wydatki majątkowe :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

836 724,00

836 724,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0,00

836 724,00

836 724,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

125 509,00

125 509,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie

0,00

125 509,00

125 509,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

711 215,00

711 215,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie

0,00

711 215,00

711 215,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

588 236,00

588 236,00

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

588 236,00

588 236,00

 

 

6237

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

588 236,00

588 236,00

 

 

 

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

0,00

588 236,00

588 236,00

Razem

3 120 000,00

1 424 960,00

4 544 960,00

Wydatki bieżące:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

278 409,00

278 409,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe - projekt  "Żywiołowa szkoła"

0,00

278 409,00

278 409,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

151 112,00

151 112,00

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

17 650,00

17 650,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

25 840,00

25 840,00

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3 018,00

3 018,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

3 702,00

3 702,00

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

432,00

432,00

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

56 655,00

56 655,00

Razem:

22 759,00

278 409,00

301 168,00