Uchwała Nr XXXVI.213.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) w związku z art.68 ust.1 pkt 7 i ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla sprzedawanego przez Gminę Mściwojów na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie Targoszyn, budynek nr 49, lokal nr 3, działka nr 197, ustala się bonifikatę w wysokości 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla danego lokalu. Ustalona bonifikata obejmuje cenę lokalu i udziału w prawie własności gruntu.

2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w ust.1, jest brak zaległości najemcy lokalu mieszkalnego wobec Gminy Mściwojów z tytułu opłat związanych ze zbywanym lokalem mieszkalnym i jednorazowa zapłata ustalonej ceny sprzedaży lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

Zgodnie z art.68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899z późn.zm.) na podstawie uchwały rady gminy wójt może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego dotychczasowego najemcy. Zgodnie z art.68 ust.1a cytowanej powyżej ustawy bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

Zgodnie z art.68 ust.1b ustawy w uchwale rady gminy określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych.