Uchwała Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz.305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 184.095,14 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 149.095,14 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2022 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 27.331.668,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.078.433,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.253.235,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.125.995,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.127.240,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy 30.055.804,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.920.700,53 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 13.578.245,53 zł, z tego na: ? wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.821.046,39 zł, ? wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.757.199,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 335.590,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.605.697,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 301.168,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.135.104,09 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.135.104,09 zł, w tym: ? na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.544.960,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 3.625.268,62 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 7.700,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 544.741,11 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3.072.827,21 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 901.132,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.724.136,62 zł sfinansowany zostanie :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 544.741,11 zł

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.179.395,51 zł.

§ 3. 1. W wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W wykazie planowanych kwot przychodów budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 stanowi załącznik nr 4.

4. Ustala się plan wydatków majątkowych finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2022 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy zawiera załączniki nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2022 r.

Plan wydatków  budżetu gminy Mściwojów na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

             

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 897 130,00

20 000,00

1 917 130,00

 

01044

 

Infrastruktura sanitacyjna wsi

627 630,00

20 000,00

647 630,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

245 000,00

20 000,00

265 000,00

600

   

Transport i łączność

5 545 165,60

10 603,00

5 555 768,60

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

5 043 000,00

10 603,00

5 053 603,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 897,00

5 103,00

25 000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

5 500,00

20 000,00

630

   

Turystyka

0,00

400,00

400,00

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

400,00

400,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

400,00

400,00

750

   

Administracja publiczna

3 057 201,39

1 700,00

3 058 901,39

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 649 551,39

1 700,00

2 651 251,39

   

4300

Zakup usług pozostałych

168 400,00

1 700,00

170 100,00

851

   

Ochrona zdrowia

67 762,00

14 792,14

82 554,14

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

66 762,00

14 792,14

81 554,14

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 300,00

7 000,00

12 300,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

45 362,00

7 792,14

53 154,14

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 395 011,00

-400,00

3 394 611,00

 

90095

 

Pozostała działalność

189 000,00

-400,00

188 600,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 000,00

-400,00

19 600,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 953 128,49

135 000,00

4 088 128,49

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

569 679,49

135 000,00

704 679,49

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

15 000,00

35 000,00

   

4270

Zakup usług remontowych

105 000,00

90 000,00

195 000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

15 000,00

25 000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

344 679,49

15 000,00

359 679,49

926

   

Kultura fizyczna

82 500,00

2 000,00

84 500,00

 

92695

 

Pozostała działalność

79 500,00

2 000,00

81 500,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

6 500,00

2 000,00

8 500,00

Razem:

29 871 709,48

184 095,14

30 055 804,62


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2022 r.

Zmiany w wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 087 300,00

20 000,00

1 107 300,00

 

01044

 

Infrastruktura sanitacyjna wsi

245 000,00

20 000,00

265 000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

245 000,00

20 000,00

265 000,00

     

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków

30 000,00

20 000,00

50 000,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 517 128,49

15 000,00

3 532 128,49

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

344 679,49

15 000,00

359 679,49

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

344 679,49

15 000,00

359 679,49

     

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

264 679,49

15 000,00

279 679,49

     

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu

80 000,00

- 80 000,00

0,00

     

Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu

0,00

80 000,00

80 000,00

Razem

12 100 104,09

35 000,00

12 135 104,09


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2022 r.

Kwota planowanych przychodów budżetu gminy Mściwojów na 2022 rok

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

10 200,00

- 2 500,00

7 700,00

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

529 949,47

14 791,64

544 741,11

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

2 901 024,01

171 803,50

3 072 827,51

 
 

Razem: 3 441 173,48

Razem: 184 095,14

Razem: 3 625 268,62


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

Dochody :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

67 762,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

67 762,00

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

67 762,00

Razem:

67 762,00

Wydatki :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

             

851

   

Ochrona zdrowia

67 762,00

14 792,14

82 554,14

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

0,00

1 000,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

0,00

1 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

66 762,00

14 792,14

81 554,14

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 600,00

0,00

12 600,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 300,00

7 000,00

12 300,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

45 362,00

7 792,14

53 154,14

   

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

0,00

2 000,00

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 500,00

0,00

1 500,00

Razem:

67 762,00

14 792,14

82 554,14


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2022 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Wartość zadania finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL I)

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500 000,00

258 769,49

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

500 000,00

258 769,49

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

258 769,49

     

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

500 000,00

258 769,49

Razem

500 000,00

258 769,49

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Wartość wydatków  finansowanych  ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL II)

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

279 679,49

204 679,48

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

279 679,49

204 679,48

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

279 679,49

204 679,48

     

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

279 679,49

204 679,48

Razem

279 679,49

204 679,48

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Wartość zadania finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej

600

   

Transport i łączność

70 000,00

66 500,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

70 000,00

66 500,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

66 500,00

     

„Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok 1170 mb”

70 000,00

66 500,00

Razem

70 000,00

66 500,00


 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII.219.2022
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2022 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

   

Transport i łączność

324 011,60

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

324 011,60

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

324 011,60

750

   

Administracja publiczna

15 890,00

 

75020

 

Starostwa powiatowe

15 890,00

   

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

15 890,00

Razem:

339 901,60

Dotacje podmiotowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

124 700,00

 

92116

 

Biblioteki

124 700,00

   

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

124 700,00

Razem:

124 700,00

Dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

             

630

   

Turystyka

0,00

400,00

400,00

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

400,00

400,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

400,00

400,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000,00

0,00

40 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

40 000,00

0,00

40 000,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40 000,00

0,00

40 000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

608 236,00

-400,00

607 836,00

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

588 236,00

0,00

588 236,00

   

6237

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

588 236,00

0,00

588 236,00

 

90095

 

Pozostała działalność

20 000,00

-400,00

19 600,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 000,00

-400,00

19 600,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65 000,00

0,00

65 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000,00

0,00

20 000,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 000,00

0,00

20 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30 000,00

0,00

30 000,00

   

2720

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

0,00

30 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

15 000,00

0,00

15 000,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

0,00

15 000,00

926

   

Kultura fizyczna

70 000,00

0,00

70 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

70 000,00

0,00

70 000,00

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

70 000,00

0,00

70 000,00

Razem:

783 236,00

0,00

783 236,00

Razem 1.247.837,60 zł.