Uchwała Nr XXXVII.221.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021r poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 2490) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych:

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej – 20zł;

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu – 10zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Na mocy art. 38 pkt 12 o ochotniczych strażach pożarnych uchylony został art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r poz. 869), co spowodowało, że z dniem 1 stycznia 2022r utraciły moc obowiązujące wszystkie uchwały podjęte na podstawie art. 28 ust. 1 zdanie drugie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Obecne zasady przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu są uregulowane w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021r, poz. 2490). Przepis ten w ust. 2 stanowi, iż ekwiwalent wypłacony z budżetu gminy nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Kwotę ekwiwalentu ustala rada, stosownie do przepisu wyżej wymienionej ustawy.