Uchwała Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023r. środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2022r. poz. 559 ze zm.) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. 2014 r. poz. 301 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mściwojów wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mściwojów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014poz. 301 ze zm.) zobowiązuje Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, która zobowiązuje Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym. Wyrażenie zgody, bądź nie wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego musinastąpić do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.