SPRAWA: BF-009 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH I UZYSKIWANYCH Z NICH DOCHODÓW

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Druk BF-009-01 Wniosek o wydanie zaświadczeniaOPŁATY

Opłata skarbowa  - za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy nr 08 8647 1020 0210 0003 2002 0025 w Banku Spółdzielczym Jawor, Oddział w Mściwojowie.MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów  -  sekretariat. lub  Referat Budżetu i Finansów, pokój nr  1SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
- Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i uzyskiwanych z niego dochodów
W przypadku wydania postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.PODSTAWA PRAWNA

- art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami),
- art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726),INFORMACJE  DODATKOWE

Od opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia dotyczące wyłącznie wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.