SPRAWA:BF-008 - UMORZENIA, ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości / podatku rolnego / środków transportowych.
2. Oświadczenie o stanie majątkowym (druk do pobrania poniżej,  lub w Referacie Finansowym, pok. Nr 1  parter).
3. Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa podatnika do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne obciążenia budżetu domowego podatnika oraz wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym. W przypadku osób prawnych należy dołączyć sprawozdanie F-01, bilans za ostatni możliwy okres i inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej podatnika.
4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne winny dołączyć zaświadczenia o uzyskanej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, pomocy publicznej

Druk - BF-008-01  Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości / podatku rolnego / środków transportowych
Druk - BF-008-02 Oświadczenie o stanie majątkowymOPŁATY

Nie podlega opłacieMIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów  -  sekretariat  lub Referat Budżetu i Finansów  - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 1SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY
- Wnioski o umorzenie i inne ulgi załatwiane są w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisma. O każdym przypadku nie załatwienia wniosku w terminie organ podatkowy powiadamia podatnika pisemnie.
- zarejestrowanie przyjętego wniosku - do 2 dni,
- wezwanie do złożenia dokumentów ( w przypadku ich braku, bądź konieczności uzupełnienia) - do 9 dni,
- wydanie postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego - do 9 dni,
- przygotowanie decyzji -  do 5 dni,
- akceptacja i podpisanie decyzji - do 5 dni.

Postępowanie kończy się Decyzją Wójta Gminy Mściwojów umarzającą, udzielającą ulgi bądź odmawiającą umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zobowiązania.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.PODSTAWA PRAWNA

- Umorzenia - art. 67a § 1 ust.3, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
- Odroczenia zapłaty zaległości, rozłożenia na raty - art.67 a § 1 ust. 1 lub 2, art.67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)INFORMACJE  DODATKOWE

- Dokumentami świadczącymi o sytuacji finansowej w przypadku osób fizycznych są: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o pozostawaniu na zasiłku dla bezrobotnych (bądź bez zasiłku), zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach, odcinki emerytur i rent, rachunki dotyczące utrzymania domu (mieszkania), a w przypadku osób prawnych: bilanse, sprawozdania F-01, CIT, rachunek zysków i strat za ostatnie okresy.
Zarówno osoby fizyczne, jak  prawne mogą przedstawić inne dowody, które zdaniem podatnika mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
- Ulgi na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej przyznaje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r.  Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).