SPRAWA: OŚ-001

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. (druk do pobrania poniżej, lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 9  )

2.       Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. wypis z rejestrów ewidencji gruntów lub odpis z księgi wieczystej).

Druk OŚ-001-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

OPŁATY

Brak opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów  -  sekretariat. lub   Alina Woźnicka-Koch,, pokój nr  9

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

Wydanie decyzji w terminie 30 dni

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. z 2013-06-05)

INFORMACJE  DODATKOWE

Wydanie decyzji po przeprowadzeniu wizji lokalnej