W sprawie:
zmiany uchwały nr XIX/97/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2010-11-03

Numer uchwały:
XLIII/267/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. nr 221, poz.3616 z 26.11.2010 r.
Nie obowiązuje


 

Uchwała Nr XLIII/267/2010
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 03 listopada 2010 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/97/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz.613 z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Mściwojów uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale nr XIX/97/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych w § 1 i w § 2 określa się odpowiednio nowe wzory formularzy:
1) informacji  IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości - stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 
§ 2
 
Tracą moc załączniki Nr 1 i 2 określone jako § 1 i § 2 uchwały Nr XIX/97/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski